Realizowane projekty

„Prowadzenie telefonu zaufania” dofinansowane ze środków Gminy Miasta Radom, w ramach umowy nr ZS-VI.8141.63.12.2023. IK z dnia 15 stycznia 2024r.

Termin realizacji zadania publicznego od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
Kwota dotacji: 16 000,00 zł.

 

Celem zakładanego zadania jest:

– udzielanie pomocy ludziom, którzy przeżywają kryzys w różnych sferach życia,

 poprzez poradnictwo i konsultacje,

– wskazanie, gdzie można otrzymać pomoc doraźną i długofalową,

– dostarczenie wiedzy na temat uzależnień,

“REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2024R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”-  dofinansowane ze środków Gminy Miasta Radom, w ramach umowy nr ZS.II.8030.5.1.2024.JL z dnia 16 stycznia 2024r.

 

Termin realizacji zadania publicznego od 1 stycznia 2024r. do 31grudnia 2024r.
Kwota dotacji: 45 000,00 zł.

Program realizowany przez Caritas Diecezji Radomskiej pn. „Żółty Talerz”- dopełnienie systemu dożywiania dzieci w roku 2023/2024
Dofinansowanie: Kulczyk Foundation
Kwota dotacji: 30 000,00 PLN
Nr umowy: ŻT/8/3/2023/O  z dnia 21.08.2023
Termin realizacji: 01.09.2023 -31.08.2024

 

Projekt „Rodzina to My” dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023

Kwota dotacji: 180 000 PLN

Termin realizacji: 08.05.2023 – 29.12.2023

Nr umowy: BPD/PPR/KAMPANIE/26/2023

Celem projektu jest umocnienie pozycji rodziny we współczesnym świecie, podniesienie kompetencji wychowawczych oraz udzielenie wsparcia przez specjalistów.

Projekt jest skierowany do wszystkich osób pragnących rozwijać się w roli małżonka, rodzica, wychowawcy oraz osób które doświadczają trudności w tym zakresie.

Dzięki pozyskanym środkom Caritas Diecezji Radomskiej może zaoferować wiele działań związanych z tematyką rodzinną, takich jak: specjalistyczne poradnictwo rodzinne, specjalistyczne warsztaty, konferencje dotyczącą miejsca, roli i wartości rodzinny w społeczeństwie oraz festyn rodzinny.

 

“REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2023R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”-  dofinansowane ze środków Gminy Miasta Radom, w ramach umowy nr ZS.II.8030.7.4.2023.JL z dnia 24 kwietnia 2023r.

Termin realizacji zadania publicznego od 1 kwietnia 2023r. do 31grudnia 2023r.
Kwota dotacji: 45 000,00 zł.

Realizacja zadania publicznego: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Projekt pod tytułem: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – dotacja uzyskana od Powiatu Radomskiego.

Adresatami zadania są dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, bądź zastępczej zabrane z domu rodzinnego na mocy postanowienia sądu z terenu powiatu radomskiego i innych. Termin realizacji zadania w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku określonego w umowie nr 2/2023 z dnia 02 stycznia 2023 r.

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania miesięcznie kwoty 4.640,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 0/00) na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do  Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Domy dla dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Od 1 kwietnia 2023 r. kwota miesięczna na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu wynosi 5 350,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

Efekty POPŻ – Podprogram 2021

 

 1. Caritas Diecezji Radomskiej z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021– październik 2022.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 2300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 48,54819 ton żywności;
 • 5300 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2021 dla 290 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 18 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 •      Ekonomiczne -4 spotkanie dla  60 uczestników
 •      Żywieniowo – dietetyczne  4 spotkanie dla 60 uczestników
 •      Kulinarne – 4 spotkanie dla 60  uczestników
 •     Niemarnowanie żywności – 4 spotkanie dla 60 uczestników
 • warsztaty w formie wydawniczej – dla 50 osób

Projekt realizowany przez Caritas Diecezji Radomskiej pn. „Żółty Talerz”-dopełnienie systemu dożywiania dzieci w roku 2022/23
Dofinansowanie: Kulczyk Foundation
Kwota dotacji: 35 000 zł
Nr umowy: ŻT//14/2022/O  z dnia 05.09.2022
Termin realizacji: 01.09.2022 -31.08.2023

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt pn. „Pedagogika uliczna 2022″ z zakres pomocy społecznej w województwie mazowieckim – Lokalna profilaktyka społeczna finansowany ze środków  Wojewody Mazowieckiego w ramach umowy BKO-II.946.7.2022 z dnia  29 kwietnia 2022r.

Termin realizacji:01.04.2022 do 31.12.2022

 Kwota dotacji: 70 000 zł

Głównym celem zadania będzie wdrażanie opartego na diagnozie lokalnych potrzeb programu profilaktyki pomocy i interwencji społecznej jaką jest pedagogika uliczna, pomoc i wsparcie rozwoju dzieci oraz młodzieży w obszarach zagrożeń; zwiększenie dostępności efektywnego poradnictwa specjalistycznego wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej (z uwzględnieniem umiejętności wychowawczych, edukacji żywieniowej i ekonomicznej).

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców Lokalna Profilaktyka Społeczna – finansowany ze środków  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  w ramach umowy DRP-X/61/IŻ /2022 z dnia 7 lipca 2022r.

Głównym celem jest zidentyfikowanie i niwelowanie trudności i barier, z którymi spotykają się cudzoziemcy w codziennym życiu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak również w kontekście funkcjonowania w systemie instytucjonalno-prawnym państwa.

 

Działania realizowane w zadaniu będą polegały na:

 • zapewnieniu wsparcia asystenta, który opracuje indywidualną ścieżkę integracji społecznej dla dorosłych cudzoziemców, udzieli wsparcia w kontaktach z instytucjami oraz w sytuacjach życia codziennego,
 • zapewnieniu pomocy prawnej i  psychologicznej,
 • zapewnieniu tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi,
 • zapewnieniu wsparcia dla dzieci i młodzieży podczas  zajęć szkolnych oraz organizacja zajęć pozaszkolnych.

 

Caritas Diecezji Radomskiej реалізує проект «Разом Mожемо Більше» – Перше Видання Програми Активізації для Іноземців Місцева Соціальна Профілактика – фінансується Міністерством Родини та Соціальної Політики за договором DRP-X/61/IŻ/2022 з дня 7 липня 2022.

Головна мета – виявити та зменшити труднощі та бар’єри, з якими іноземці стикаються у повсякденному житті, як в індивідуальному вимірі, так і в контексті функціонування в інституційно-правовій системі держави.

 

Діяльність, яка виконується в рамках проекту, полягатиме на:

 • забезпеченні підтримки асистента, який розробить індивідуальний шлях соціальної інтеграції для дорослих іноземців, надасть підтримку в контактах з установами та в повсякденних життєвих ситуаціях,
 • наданні юридичної та психологічної допомоги,
 • забезпеченні підтримки та усного перекладу в контактах з державними установами,
 • забезпеченні підтримки дітей та молоді під час шкільної діяльності та організації позакласної роботи.

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, zgodnie z umową nr 45/PROO/5/2022. Dzięki pozyskanym środkom możliwa jest koordynacja działań w Diecezji Radomskiej, która nieprzerwanie jest prowadzona od dnia wybuchu wojny na Ukrainie, na rzecz uchodźców.


Umowa Nr Zs-Ii.8030.11.4.2021.Jlo Wsparcie Realizacji Zadania Publicznego Pod Nazwą  “Realizacja Zadania Publicznego  W Zakresie Ochrony   I Promocji Zdrowia    Dla Mieszkańców  Radomia Objętych Domową  I Stacjonarną Opieką Paliatywną W 2022 r., Nie Będących Świadczeniami Zdrowotnymi”

Termin Realizacji 1.01.2022R. – 31.12.2022 r.
Wysokość Dotacji: 40 000,00 zł.


Umowa o dotację   zawarta  w dniu 27.09.2021r. pomiędzy Kulczyk Foundation mająca na celu realizowanie zadania – dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą  “Żółty talerz” od 1.09.2021  do 31.08.2022r. Kwota dotacji  90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych).

Dotyczy dożywiania 205 dzieci wg list placówek.

 

 

Umowa nr ZS-VI.8141.51.13.2021.IK na realizację zadania publicznego pn. “Prowadzenie telefonu Zaufania”, zawarta  11.01.2022r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.

Termin realizacji: 1.01.2022r. – 31.12.2022r.

Kwota dotacji: 16 000,00zł.

Caritas Diecezji Radomskiej od dnia 1 kwietnia 2021r do 31 grudnia2021r realizuje program Ministra Rodziny i PolitykiSpołecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, – Edycja 2021.

Celem głównym zakładanego zadania jest prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Kwota dofinansowania: 80.000,00 złotych.

 

 

 

UMOWA NR  S – II.8030.16.3.2020.JL  O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ  “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE OCHRONY   I PROMOCJI ZDROWIA    DLA MIESZKAŃCÓW  RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ  I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2021R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”
TERMIN REALIZACJI 1.01.2021R. – 31.12.2021R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 30 000,00ZŁ.

Caritas Diecezji Radomskiej zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej”
* pismo przewodnie
* warunki zapytania 
* informacja o wyborze oferty

UMOWA Nr BKO-V.946.1.25.2020 z dnia 19.08.2020 r. O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „Pedagogika uliczna 2020” w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego

Kwota dotacji: 55.360,00 zł

Termin realizacji zadania: od 01.08.2020 – do 31.12.2020

UMOWA NR ZS – II.8030.26.4.2019.JW O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2020R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”
TERMIN REALIZACJI 1.01.2020R. – 31.12.2020R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.

UMOWA O DOTACJĘ ZAWARTA W DNIU 14.09.2020 R. nr ŻT/5/3/2020/CD Z KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ”
OD 1.09.2020 DO 31.08.2021R.
KWOTA DOTACJI 90 000 ZŁ. (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). – Dotyczy dożywiania 205 dzieci.

 

Umowa nr 608/2020/CP zawarta w dniu 22 lipca 2020r. w Warszawie na realizację zadania pn. „Przeżyj to nie sam” z Caritas Polska w ramach projektu Pomoc Dla Seniora .
Kwota dotacji: 7 500,00 złotych (siedem tysięcy złotych).

Umowa nr 609/2020/CP zawarta w dniu 22 lipca 2020r. w Warszawie na realizację zadania pn. „Seniorze jesteś piękny” z Caritas Polska w ramach projektu Pomoc Dla Seniora .
Kwota dotacji: 9 000,00 złotych (dziewięć tysięcy złotych).

 

 

Umowa nr DPS/B/031/2019
O wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Moduł I: Profilaktyka,” Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych”; realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy bezdomnym”.
Termin realizacji zadania 18.03.2019-31.12.2019r.kwota dotacji: 55 885,00złotych.

UMOWA NR 113/2019/CP zawarta w dniu 4 kwietnia 2019r. w Warszawie między:
Caritas Polska a Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie projektu pn: Caritas Seniorom – Seniorzy Caritas w ramach Programu Senior Caritas. Kwota dofinansowania 12 000,00złotych (dwanaście tysięcy złotych). Termin realizacji 4.04.2019r. – 31.12.2019r.

Umowa Darowizny nr 39/2019/CP zawartą w dniu 12.02.2019r. Caritas Polska na nieodpłatne i bezinteresowne dofinansowanie Programu „Na codzienne zakupy” realizowanego we współpracy z Jeronimo Martin Polska S.A.
Kwota darowizny: 228 000,00zł. (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

UMOWA O DOTACJĘ ZAWARTA W DNIU 8.08.2018R. Z KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2018 DO 31.08.2019R. KWOTA DOTACJI 160 000 ZŁ. (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
dotyczy dożywiania 200 dzieci.

POPŻ 2014-2020
UMOWA NR 31/ PODPROGRAM 2018
na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 zawarta z Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności w dniu 11.10.2018r.

Skip to content