Realizowane projekty

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, zgodnie z umową nr 45/PROO/5/2022. Dzięki pozyskanym środkom możliwa jest koordynacja działań w Diecezji Radomskiej, która nieprzerwanie jest prowadzona od dnia wybuchu wojny na Ukrainie, na rzecz uchodźców.


Umowa Nr Zs-Ii.8030.11.4.2021.Jlo Wsparcie Realizacji Zadania Publicznego Pod Nazwą  “Realizacja Zadania Publicznego  W Zakresie Ochrony   I Promocji Zdrowia    Dla Mieszkańców  Radomia Objętych Domową  I Stacjonarną Opieką Paliatywną W 2022 r., Nie Będących Świadczeniami Zdrowotnymi”

Termin Realizacji 1.01.2022R. – 31.12.2022 r.
Wysokość Dotacji: 40 000,00 zł.


Umowa o dotację   zawarta  w dniu 27.09.2021r. pomiędzy Kulczyk Foundation mająca na celu realizowanie zadania – dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą  “Żółty talerz” od 1.09.2021  do 31.08.2022r. Kwota dotacji  90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych).

Dotyczy dożywiania 205 dzieci wg list placówek.

 

 

Umowa nr ZS-VI.8141.51.13.2021.IK na realizację zadania publicznego pn. “Prowadzenie telefonu Zaufania”, zawarta  11.01.2022r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.

Termin realizacji: 1.01.2022r. – 31.12.2022r.

Kwota dotacji: 16 000,00zł.

Caritas Diecezji Radomskiej od dnia 1 kwietnia 2021r do 31 grudnia2021r realizuje program Ministra Rodziny i PolitykiSpołecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, – Edycja 2021.

Celem głównym zakładanego zadania jest prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Kwota dofinansowania: 80.000,00 złotych.

 

 

 

UMOWA NR  S – II.8030.16.3.2020.JL  O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ  “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE OCHRONY   I PROMOCJI ZDROWIA    DLA MIESZKAŃCÓW  RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ  I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2021R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”
TERMIN REALIZACJI 1.01.2021R. – 31.12.2021R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 30 000,00ZŁ.

Caritas Diecezji Radomskiej zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej”
* pismo przewodnie
* warunki zapytania 
* informacja o wyborze oferty

UMOWA Nr BKO-V.946.1.25.2020 z dnia 19.08.2020 r. O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „Pedagogika uliczna 2020” w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego

Kwota dotacji: 55.360,00 zł

Termin realizacji zadania: od 01.08.2020 – do 31.12.2020

UMOWA NR ZS – II.8030.26.4.2019.JW O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2020R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”
TERMIN REALIZACJI 1.01.2020R. – 31.12.2020R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.

UMOWA O DOTACJĘ ZAWARTA W DNIU 14.09.2020 R. nr ŻT/5/3/2020/CD Z KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ”
OD 1.09.2020 DO 31.08.2021R.
KWOTA DOTACJI 90 000 ZŁ. (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). – Dotyczy dożywiania 205 dzieci.

 

Umowa nr 608/2020/CP zawarta w dniu 22 lipca 2020r. w Warszawie na realizację zadania pn. „Przeżyj to nie sam” z Caritas Polska w ramach projektu Pomoc Dla Seniora .
Kwota dotacji: 7 500,00 złotych (siedem tysięcy złotych).

Umowa nr 609/2020/CP zawarta w dniu 22 lipca 2020r. w Warszawie na realizację zadania pn. „Seniorze jesteś piękny” z Caritas Polska w ramach projektu Pomoc Dla Seniora .
Kwota dotacji: 9 000,00 złotych (dziewięć tysięcy złotych).

 

 

Umowa nr DPS/B/031/2019
O wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Moduł I: Profilaktyka,” Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych”; realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy bezdomnym”.
Termin realizacji zadania 18.03.2019-31.12.2019r.kwota dotacji: 55 885,00złotych.

UMOWA NR 113/2019/CP zawarta w dniu 4 kwietnia 2019r. w Warszawie między:
Caritas Polska a Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie projektu pn: Caritas Seniorom – Seniorzy Caritas w ramach Programu Senior Caritas. Kwota dofinansowania 12 000,00złotych (dwanaście tysięcy złotych). Termin realizacji 4.04.2019r. – 31.12.2019r.

Umowa Darowizny nr 39/2019/CP zawartą w dniu 12.02.2019r. Caritas Polska na nieodpłatne i bezinteresowne dofinansowanie Programu „Na codzienne zakupy” realizowanego we współpracy z Jeronimo Martin Polska S.A.
Kwota darowizny: 228 000,00zł. (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

UMOWA O DOTACJĘ ZAWARTA W DNIU 8.08.2018R. Z KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2018 DO 31.08.2019R. KWOTA DOTACJI 160 000 ZŁ. (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
dotyczy dożywiania 200 dzieci.

POPŻ 2014-2020
UMOWA NR 31/ PODPROGRAM 2018
na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 zawarta z Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności w dniu 11.10.2018r.