Streetworking

Streetworking w Radomiu to  nowa metoda pracy z osobami bezdomnymi, wykluczonymi, pozostającymi poza systemem pomocy instytucjonalnej. Od grudnia 1.XII.2012 r ? 31.08.2013 r, realizowany był  w ramach pilotażowego projektu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności ?Radom ? siła w partnerstwie? przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Caritas Diecezji Radomskiej.

Obecnie Streetworking realizowany jest jako zadanie publiczne pod nazwą:
?Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością   i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu? w 2014r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.13.2.2014 zawartej w dniu 20.01.2014r. w Radomiu w formie wsparcia.

Streetworking pozwala  odkrywać funkcjonowanie osób bezdomnych w miejscach, w jakich dotychczas pomoc nie była obecna. Polega na wejściu w nieznane obszary miasta i wpływa na odkrywanie rzeczywistego obrazu problematyki społecznej oraz badanie ludzkich potrzeb.  Wśród osób objętych działaniami pomocowymi oraz wsparciem znajdują się ludzie o różnych cechach osobowościowych i ? ścieżkach życiowych?. To osoby które od kilku lub kilkunastu lat nie mają dachu nad głową ale także takie, które straciły go niedawno na skutek; utraty pracy, problemów z alkoholem, zadłużenia i eksmisji, opuszczenia zakładu karnego bądź Domu Dziecka, patologii i zaniedbań w rodzinie, bezradności. Problem ten dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn w różnym wieku. Z doświadczenia wnioskujemy iż ludzie przebywający w pustostanach, na klatkach schodowych, w śmietnikach, dworcach kolejowych, altankach działkowych itp. przez wiele lat pozostają  poza systemem wsparcia. Ludzie ci najczęściej nie korzystają z pomocy lekarza pierwszego kontaktu, terapii uzależnień, trafiają do aresztów i zakładów karnych z tytułu nie wywiązywania się ze zobowiązań finansowych np. alimentów, mandatów, grzywien nakładanych przez sądy ponieważ w  ich otoczeniu brakuje osób, które w profesjonalny i rzeczowy sposób udzielały by informacji i właściwej pomocy. To powoduje ich dalszą marginalizację, stygmatyzację  i izolację od społeczeństwa, w którym krążą stereotypy iż ? sami wybrali takie życie?, ?gdyby chcieli pomocy to sami by się po nią zgłosili?.

Nasze obserwacje pozwalają sformułować opinię iż wcześniejsze działania pomocowe skierowane do osób bezdomnych objęły niewielką część naszych podopiecznych. Tym samym streetworking w środowisku osób bezdomnych jest szansą na zmianę dotychczasowego życia poprzez objęcie pomocą osób do tej pory zaniedbywanych. Od chwili rozpoczęcia w naszym mieście profesjonalnego streetworkingu  zaobserwowałyśmy  zainteresowanie problemem bezdomności i większą wrażliwość  ze strony społeczności lokalnej.

Nasze działania zmierzające do zmniejszenia ilości osób pozostających poza systemem pomocy społecznej mają na celu zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób bezdomnych. Poprzez monitorowanie miejsc niemieszkalnych przeciwdziałamy utracie zdrowia i życia ludzkiego. W trakcie kontaktu z osobami bezdomnymi podczas ich pobytu w miejscach niemieszkalnych może dojść do sytuacji, w której wymagana będzie natychmiastowa pomoc. Podczas wspólnego wyjazdu ze Strażą Miejską w celu wydania gorącego posiłku doszło do interwencji z udziałem Pogotowia Ratunkowego. Dzięki wspólnej akcji udało nam się uratować bezdomnego mężczyznę przed utratą życia. Dzięki systematycznemu monitorowaniu miejsc przebywania osób bezdomnych, wezwałyśmy Pogotowie do jednego z naszych podopiecznych z powodu stanu zagrażającemu jego życiu. Mężczyzna trafił do szpital, gdzie spędził dwa tygodnie, po czym towarzyszyłyśmy mu w drodze do Domu dla Bezdomnych Mężczyzn  przy ul. Słowackiego 188, w którym przebywa do dziś.

Ważnym elementem naszych działań jest włączenie do życia społecznego osób z obszaru wykluczenia poprzez pomoc: w wypełnieniu wniosku i wyrobieniu dowodu osobistego, zarejestrowaniu się w PUP, podjęciu terapii odwykowej, skontaktowaniu się z pracownikiem socjalnym, psychologiem, prawnikiem, odnowieniu kontaktów z rodziną, bliskimi a także motywujemy ich do podjęcia prac sezonowych i dorywczych. Ponadto wydajemy skierowania do jadłodajni i wręczamy ulotki informacyjne z adresami instytucji pomocowych.

W okresie silnych mrozów wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej rozwozimy gorące posiłki oraz zabezpieczamy naszych podopiecznych w ciepłą odzież, koce, poduszki, materace oraz żywność.

Skip to content