Parafialne Zespoły Caritas

Organizowanie terenowych struktur Caritas Diecezji Radomskiej ma na celu posługę charytatywną organizowaną w środowisku lokalnym ? parafie, sildenafil szkoły, w postaci pomocy najbardziej potrzebującym.
Zgodnie z § 17 statutu Caritas Diecezji Radomskiej, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne i Akademickie Koła Caritas obok placówek specjalistycznych i innych jednostek wspomagających działalność lub strukturę Caritas, należą do podstawowych jednostek organizacyjnych diecezjalnej Caritas.
W myśl § 18 wspomnianego dokumentu, Parafialnemu Zespołowi Caritas statut nadaje Dyrektor na podstawie wzoru statutu zatwierdzonego przez Biskupa diecezjalnego, natomiast strukturę i działalność jednostek organizacyjnych Caritas określają statuty lub regulaminy zatwierdzane przez Dyrektora.

Parafialne Zespoły Caritas

Parafialne Zespoły Caritas powołuje Dyrektor Caritas na prośbę miejscowego Proboszcza. Dokumentem regulującym zasady powoływania i funkcjonowania PZC jest Statut ,,Caritas Parafii’ w Diecezji Radomskiej zatwierdzony 28 lutego 2001 roku przez Biskupa Radomskiego Jana Chrapka, ze zmianami ks. Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika z dnia  1.01.2011r.
Obecnie (tj. 31.12.2013r.) przy Caritas Diecezji Radomskiej istnieje 102 Parafialnych Zespołów Caritas, których funkcjonowanie niewątpliwie wpisuje się w działalność diecezjalnej Caritas, realizującej główny cel w postaci niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym.
Zadaniem Parafialnych Zespołów Caritas jest zatem działalność charytatywna w parafii, polegająca na bezinteresownej posłudze tym, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie.
Działalność Parafialnych Zespołów Caritas polega m.in. na prowadzeniu punktów pomocy rzeczowej, dystrybucji żywności w ramach Programu PEAD, przygotowywaniu paczek żywnościowych, prowadzeniu punktów poradnictwa, świetlic parafialnych, organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin, prowadzeniu jadłodajni, zbiórek żywności, organizowaniu festynów – pozyskując w ten sposób środki dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców parafii, organizowaniu zbiórek dla osób chorych i niepełnosprawnych z terenu parafii, aktywnym włączaniu się w akcje diecezjalne i ogólnopolskie itp.

Wolontariusze Parafialny Zespołów Caritas co roku uczestniczą w Dniu Skupienia, którego głównym punktem jest  Msza Św. i specjalnie przygotowane konferencje. Tradycją już jest odmawianie  Koronka Bożego Miłosierdzia, nabożeństwo Pokutne, Konferencje. W części organizacyjnej Wolontariusze dzielą się  doświadczeniami, informacjami, a także konsultują niektóre kontrowersyjne problemy swoich Parafii. Ważna jest też znajomość niektórych przepisów, bo działają  w terenie i sięgają  czasem po środki publiczne, na przykład organizując wypoczynek dla dzieci czy prowadząc świetlicę, jadłodajnie. Zarząd CDR przedstawia program akcji diecezjalnych i ogólnopolskich. Uczestnicy cenią sobie te spotkania, które dają im wsparcie duchowe i pozwalają nabrać sił do dalszej posługi charytatywnej. Od kilku lat zauważyliśmy wzrost aktywności wolontariuszy w parafiach, w działalność włączyły się osoby tzw. wieku średniego. Bardzo nas cieszy, że parafianie czują potrzebę realizacji przykazania Bożego, że miłość do “brata” jest silna i w dobie medialnych nagonek o “złu” są ludzie, którzy świadczą dobro. Często wolontariusze PZC ściśle współpracują z młodzieżą parafialną (schola, ministranci, KSM). Opiekunami duchowymi w parafiach są księża Proboszczowie lub wyznaczeni przez ks. Proboszcza Wikariusze. Opiekunowie i wolontariusze organizują sobie (1 raz/m-c) spotkania formacyjne, na których omawiają sprawy bieżące parafii i wiary. Ogromną pomocą w prawidłowym przebiegu spotkań są specjalnie przygotowane zeszyty formacyjne, wydawane każdego roku.

Wolontariusze PZC posługują się legitymacjami, które stanowią identyfikatory.

Skip to content