Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Praca  jako  proces  leczenia i droga do zmiany.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie został powołany do życia Zarządzeniem Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej w dniu 1 kwietnia 2006 roku. Od początku dzieło to jest postrzegane jako zarówno potrzeba społeczna, jak i uwieńczenie o charakterze profesjonalnym tych działań, które od wielu lat podejmowała Caritas na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemami społecznymi, z którymi sami nie byli w stanie sobie poradzić.

Domeną Ośrodka jest pomaganie osobom przeżywającym różnego typu trudności emocjonalne, trudności psychiczne, problemy rodzinne i wychowawcze. Pomaganie to jest prowadzone w postaci wyspecjalizowanej nieodpłatnej psychoterapii, w postaci poradnictwa psychologicznego oraz terapii wsparcia. 

Ośrodek od 2006 roku realizuje zadania publiczne, które głównie są ukierunkowane  na naprawianie stanu emocjonalnego, psychicznego oraz społecznego funkcjonowania człowieka na tyle by mógł on sobie radzić ze sobą i czuł się zdrowszym.

Osoby korzystające z pomocy oferowanej przez Ośrodek uzyskują   możliwość zmiany sytuacji psychicznej w jakiej tkwią, a także możliwość wypracowywania nowych warunków funkcjonowania. Formy pomocy prowadzone w Ośrodku służą dokonaniu zmiany zewnętrznej (jak prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie, w grupie społecznej) oraz wewnętrznej (jak uzyskanie rozumienia dla przeżywanych trudności i doświadczeń emocjonalnych, nowego spojrzenia na kryzysy wywołane różnymi doświadczeniami, uzyskanie wpływu na własne życie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zdolności radzenia sobie  z trudnościami i skutkami problemu, zdolności do decydowania o własnym życiu, umiejętności konstruktywnego budowania lepszej jakości życia).

„Myślę, że Ośrodek Wsparcia to ludzie. Ci, którzy szukają tu kogoś kto poniesie z nimi jakąś ich trudność i kto będzie czuwał nad nimi aż poczują, że mają się dobrze. To też i Ci, którzy przyjmą na siebie o nich troskę, myślenie i zrozumienie, i poprowadzą ich aż odnajdą własną siłę by mogli z niej czerpać i radzić sobie z tym co w życiu trudne”.            

        

Dyrektor
Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Caritas Diecezji Radomskiej jest wpisany do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego, pod poz. Nr 32.

Realizowane zadania publiczne:

I.„Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie domowej” – Zadanie powierzone Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie Umowy Nr ZS-VI.8141.50.10.2021.IK z dnia 11 stycznia 2022r. r. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, środki na okres realizacji zadania tj. I.2022-XII.2022 to 180 tys.zł.

Celem głównym Zadania publicznego jest  doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy, do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Oznacza to, że Zespół specjalistów Ośrodka pracuje nad wyprowadzeniem osób doświadczających  przemocy z kryzysu w jakim tkwili do momentu podjęcia proponowanych im form pomocowych.

Pomoc oferowana w zakresie tego Zadania :

1.poradnictwo i konsultacje psychologiczne  – prowadzone w formie jednorazowych bądź kilku razowych spotkań 45 minutowych/ pomoc indywidualna

2.psychoterapia metodą poznawczo-behawioralną oraz metodą psychoanalityczną – prowadzone w formie długoterminowej,  sesje indywidualne 50 minutowe/ pomoc indywidualna

3.terapia wsparcia – prowadzona w formie spotkań 45-60 minutowych w takiej ilości jakiej wymaga poprawienie stanu osoby/ pomoc indywidualna

Adresaci  Zadania: Osoby dorosłe, które doświadczały przemocy w przeszłości bądź obecnie jej doświadczają oraz są mieszkańcami miasta Radomia.

Czas realizacji Zadania: I.2022r. – XII.2022r.

Specjaliści

realizujący formy pomocy znajdujące się w Ofercie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

„Wierzymy, że terapia jest przestrzenią, w której mogą pojawić się myśli i uczucia pacjenta, które z różnych względów nie mogły zostać pomyślane, przeżyte i zrozumiane wcześniej. Praca nad sobą stwarza możliwość przezwyciężenia doświadczanych trudności i budowania nowej rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz radzenia sobie z bólem psychicznym”.    

Zespół  Specjalistów Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zespół Ośrodka:

  • Dorota Kosman – psychoterapeuta pracujący metodą psychoanalityczną/ prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych

Psychoterapia psychoanalityczna – jest leczeniem, jej podstawową ideą jest badanie funkcjonowania stanu umysłu człowieka oraz stopniowe pogłębianie jego rozumienia siebie. Pomaga  odszukać własne siły i  dojść samodzielnie do rozwiązań problemów poprzez zrozumienie istoty trudności, które blokują rozwój człowieka. Jest metodą wglądową umożliwiającą badanie, rozpoznanie i leczenie przeżywanych trudności emocjonalnych na różnych etapach rozwojowych, począwszy od okresu niemowlęctwa. Leczenie w terapii psychoanalitycznej koncentruje się na przyczynach doświadczanych trudności. Wymaga ono długotrwałej, systematycznej i cyklicznej pracy, nawet wtedy, gdy w trakcie procesu psychoterapeutycznego ustępują wcześniej zgłaszane objawy.  Zatem wycofanie objawów nie oznacza wyleczenia w rozumieniu psychoanalitycznym, ale pewien etap obrazujący pojawianie się zmian, które odbywają się poprzez poznawanie uczuć oraz mechanizmów zachowań.  Pozwala to na stworzenie i umocowanie w psychice bardziej dojrzałych i adekwatnych do wieku rozwojowego sposobów radzenia sobie. Dzięki pracy psychoanalitycznej człowiek ma szansę na głębsze zrozumienie siebie, a w konsekwencji lepsze funkcjonowanie w przyszłości. Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu emocjonalnym dziecka lub nastolatka potrzebny jest udział i praca rodziców, którym jest proponowana praca psychoterapeutyczna.  Psychoterapię psychoanalityczną podejmują osoby zmotywowane do długoterminowej, głębokiej pracy nad sobą niosącej strukturalną zmianę.

Aleksandra Skóra – psychoterapeuta pracujący metodą poznawczo-behawioralną/ prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych/ poradnictwo psychologiczne

Psychoterapia poznawczo- behawioralna –  jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Charakteryzuje się ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i pacjenta. Podstawowym założeniem jest, że to, co myślimy o przeżywanym zdarzeniu czy doświadczeniu, silnie wpływa na nasze reakcje w obszarach emocji, zachowań i fizjologii. Psychoterapia koncentruje się na bieżących problemach, najważniejsze jest to, co jest tu i teraz. W porównaniu z innymi rodzajami psychoterapii jest określana jako metoda krótkoterminowa – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań (raz w tygodniu). Podczas nich, pacjent uczy się rozpoznawać i rozumieć zależności między myślami, emocjami, zachowaniami i reakcjami fizjologicznymi. Psychoterapeuta stosuje techniki, aby pomóc pacjentowi sprawdzić własne wzorce myślenia i własne przekonania i jeśli to konieczne, zastąpić „błędy w myśleniu” bardziej realistycznymi myślami. Zmiana myślenia może zmniejszyć dyskomfort, polepszyć samopoczucie i wpłynąć na nieprzydatne zachowania. Pacjent uczy się nowych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach. Dzięki tej psychoterapii pacjent nauczy się inaczej myśleć o sobie i najróżniejszych sytuacjach. Zmieni wzorce myślenia i zachowania, które sprawiają, że tkwi w niszczących związkach i pielęgnuje negatywne emocje. Nauczy się wprowadzać zmiany w życiu wówczas, gdy określone myśli ostrzegają go o problemie, który trzeba rozwiązać.

Daria Adamska – psycholog prowadzący terapię wsparcia  bazującą na metodzie psychoanalitycznej /prowadzi  indywidualną terapię osób dorosłych/ poradnictwo psychologiczne

Izabela Klimek – psycholog prowadzący terapię wsparcia bazującą na metodzie psychoanalitycznej / prowadzi  indywidualną terapię osób dorosłych/poradnictwo psychologiczne

Terapia wsparcia na bazie metody psychoanalitycznej –  jest formą pomocy skierowaną do osób przeżywających trudności emocjonalne, doświadczających sytuacji kryzysowych oraz doznających problemów w  relacjach interpersonalnych. Dzięki terapii, która uruchamia proces leczenia możliwe jest zwerbalizowanie i odreagowanie napięcia emocjonalnego oraz poczucie ulgi w doznawanym cierpieniu. W konsekwencji daje to podstawy do pracy wewnętrznej zmierzającej do głębszego zrozumienia własnej osoby, poznania nieświadomych wzorców i schematów funkcjonowania psychologicznego. Dzięki temu osoba, korzystająca z pomocy może stopniowo nabierać siły wewnętrznej, pozwalającej konfrontować się z sytuacjami trudnymi, budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, a także dostrzegać własne możliwości i zasoby wewnętrzne.   

Poradnictwo psychologiczne – służy realnemu spojrzeniu na własną sytuację, sprawdzeniu możliwości własnych co do podjęcia działań, skonfrontowaniu ich z koniecznymi sytuacjami. Korzystają z niego osoby, które nie są zdecydowane na podjęcie terapii, a potrzebują  wskazania właściwego kierunku czy kroków w związku z aktualnie toczącą się traumatyczną sytuacją. Osoby te potrzebują zdiagnozowania ich sytuacji, skonsultowania oraz pokazania. możliwości działań

II. Prowadzenie Grupy Wsparcia dla Kobiet – działanie prowadzone jako realizacja działań misyjnych Caritas Diecezji Radomskiej/ działanie w okresie I.2022-VI.2022

Magdalena Pszenicka – Zahorska – psycholog prowadzący Grupę Wsparcia dla Kobiet, które przeżywają trudności emocjonalne bądź są leczone z powodu chorób psychicznych

Grupa wsparcia – to grupa dla Kobiet, które przeżywają różne trudności emocjonalne. Praca w grupie ukierunkowana jest na naprawienie funkcjonowania osobistego, ale także funkcjonowania w roli rodzica. Praca ta służy także usprawnieniu komunikacji z dziećmi uwzględniającej ich potrzeby. Ponadto Kobiety mają tu możliwość odniesienia  się do własnych problemów z dzieciństwa, wzorców zachowań wyniesionych z własnego domu rodzinnego i przekształcania ich w bardziej adekwatne sposoby reagowania w różnych relacjach i sytuacjach. Praca w grupie powoduje także integrację Kobiet i możliwość korzystania z dzielenia się doświadczeniami, co spowoduje, że Kobiety

czują się bardziej pewne swojej wartości i zrozumiane w przeżywanych trudnościach. Jest to działanie, które wzmacnia grupę Kobiet i wspiera w  zdrowym pełnieniu ról rodzinnych i społecznych.

Możliwości skorzystania z pomocy oferowanej przez Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Z pomocy specjalistów w ramach niniejszych Zadań można skorzystać zapisując się telefonicznie bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, od poniedziałku do piątku w godzinach 

Poniedziałek 8.00-18.00

Wtorek 8.00-16.00

Środa 8.00-16.00

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 10.00-18.00

Adres: ul. Kościelna 14b, 26-604 Radom
Telefon (048) 365-10-87