Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Praca jako proces leczenia i droga do zmiany.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie został powołany do życia Zarządzeniem Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej w dniu 1 kwietnia 2006 roku. Od początku dzieło to jest postrzegane jako zarówno potrzeba społeczna, jak i uwieńczenie o charakterze profesjonalnym tych działań, które od wielu lat podejmowała Caritas na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemami społecznymi, z którymi sami nie byli w stanie sobie poradzić.

Domeną Ośrodka jest pomaganie dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy przeżywają różnego typu trudności emocjonalne, trudności psychiczne, problemy rodzinne i wychowawcze. Pomaganie to jest prowadzone w postaci wyspecjalizowanej nieodpłatnej psychoterapii różnymi metodami psychoterapeutycznymi oraz w postaci poradnictwa psychologicznego i terapii wsparcia, a także konsultacji i poradnictwa prawnego.

Ośrodek od 2006 roku realizuje zadania publiczne, które głównie są ukierunkowane na naprawianie stanu emocjonalnego, psychicznego oraz społecznego funkcjonowania człowieka na tyle by mógł on sobie radzić ze sobą
i czuł się zdrowszym.

„Myślę, że Ośrodek Wsparcia to ludzie. Ci, którzy szukają tu kogoś kto poniesie z nimi jakąś ich trudność i kto będzie czuwał nad nimi aż poczują, że mają się dobrze. To też i Ci, którzy przyjmą na siebie o nich troskę, myślenie i zrozumienie, i poprowadzą ich aż odnajdą własną siłę by mogli z niej czerpać i radzić sobie z tym co w życiu trudne”.
Dyrektor Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Caritas Diecezji Radomskiej jest wpisany do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego, pod poz. Nr 32.

Realizowane zadania publiczne:

I.„Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie domowej” – Zadanie powierzone Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie Umowy Nr ZS-VI.8141.50.15.2019.IK z dnia 28 stycznia 2020r. r.
Celem głównym Zadania publicznego jest doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy, do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Oznacza to, że Zespół specjalistów Ośrodka pracuje nad wyprowadzeniem osób doświadczających przemocy z kryzysu w jakim tkwili do momentu podjęcia proponowanych im form pomocowych.
Pomoc oferowana w zakresie tego Zadania :
1.poradnictwo i konsultacje psychologiczne – prowadzone w formie jednorazowych bądź kilku razowych spotkań 45 minutowych/ pomoc indywidualna
2.psychoterapia metodą poznawczo-behawioralną oraz metodą psychoanalityczną – prowadzone w formie długoterminowej, sesje indywidualne 50 minutowe/ pomoc indywidualna
3.terapia wsparcia – prowadzona w formie spotkań 45-60 minutowych w takiej ilości jakiej wymaga poprawienie stanu osoby/ pomoc indywidualna
4.poradnictwo i konsultacje o charakterze prawnym – prowadzone w wymiarze czasu potrzebnego danej sytuacji.
Adresaci Zadania: Osoby (dzieci, młodzież, dorośli), które doświadczały przemocy w przeszłości bądź obecnie jej doświadczają oraz są mieszkańcami miasta Radomia.

Czas realizacji Zadania: I.2020r. – XII.2021r.

III. Zadanie “Kolebka – myśli, uczuć, działań – dla ochrony zdrowia psychicznego” – Zadanie zlecone Caritas Diecezji Radomskiej przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030, Edycja 2019, Priorytet 1a. wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Zadanie jest sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Umowa Nr PROO1a/69/2019 z dnia 25 listopada 2019r.
Celem głównym Zadania jest utworzenie miejsca dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z całego regionu radomskiego, w którym będzie możliwe naprawianie różnych trudności emocjonalnych i psychicznych jakie zniekształcają zdrowe ich funkcjonowanie w celu przygotowania ich do prawidłowego rozwoju i podejmowania dobrych relacji w rodzinie oraz otoczeniu rówieśniczym i społecznym. Zadanie niesie zmiany, zgodnie z ideą Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zarówno w przestrzeni działań misyjnych Caritas Diecezji Radomskiej, które dzięki środkom z PROO będą pełniej realizowane i żywe w swoich oddziaływaniach, co będzie powodowało prawidłowy rozwój młodego człowieka, zdrowe funkcjonowanie rodziny oraz wpływ grup społecznych objętych działaniem na wzrost zaangażowania w życie publiczne oraz zmiany w przestrzeni działań związanych z rozwojem instytucjonalnym, gdzie niezwykle ważne jest stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do użytkowania przez adresatów Zadania.
Tytuł Zadania tj. *Kolebka” oznacza miejsce, w którym możemy chronić zdrowie dziecka, młodego człowieka i osób dorosłych przed dalszym ranieniem i rozpadem relacji , związku, rodziny – uważamy, że poprzez realizację procesów psychoterapeutycznych obejmujących myśli i uczucia, może zaistnieć lepszy stan zdrowia człowieka, zdrowsze funkcjonowanie i prawidłowy rozwój.

Pomoc oferowana w zakresie Zadania:

1.grupa wsparcia dla Rodziców Dzieci, które przeżywają różne trudności
emocjonalne, bądź są leczone z powodu chorób psychicznych
(czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.)

2.indywidualna psychoterapia dla małych Dzieci (od 0 do 10r. życia), w tym
Niemowląt z Matkami
(czas realizacji I.2020r.-XII.2021.)

3.indywidualna psychoterapia dla Młodzieży (od 11 do 18r. życia)
(czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.)

4.indywidualna psychoterapia dla Osób Dorosłych
(czas realizacji I.2020r.-XII.2021r.)

5.psychoterapia dla Par i Rodzin z Dziećmi
(czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.)

Adresaci Zadania: z wymienionych form pomocy mogą korzystać mieszkańcy regionu radomskiego, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy w związku z problemami emocjonalnymi, rodzinnymi, wychowawczymi: dzieci, młodzież, pary osób dorosłych, rodziny z dziećmi.
Czas realizacji Zadania: IX.2019r. – XII.2021r.

 

Specjaliści
realizujący formy pomocy znajdujące się w Ofercie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

Dzięki realizacji przez lata różnych zadań publicznych Ośrodek skupia grono specjalistów, którzy swoją pracą powodują, że w siedzibie Ośrodka jest możliwość poprowadzenia kompleksowego działania leczącego rodzinę, gdzie zarówno cała rodzina z dziećmi jak i dzieci i sami rodzice mogą naprawiać stan rodziny poprzez rozwiązywanie różnych trudności i problemów.

„Wierzymy, że terapia jest przestrzenią, w której mogą pojawić się myśli i uczucia pacjenta, które z różnych względów nie mogły zostać pomyślane, przeżyte i zrozumiane wcześniej. Praca nad sobą stwarza możliwość przezwyciężenia doświadczanych trudności i budowania nowej rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz radzenia sobie z bólem psychicznym”.

Zespół Specjalistów
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zespół Ośrodka:

  • Dorota Kosman – psychoterapeuta pracujący metodą psychoanalityczną/ prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych

Karolina Wieczorek – psychoterapeuta pracujący metodą psychoanalityczną/ prowadzi indywidualną psychoterapię dzieci (0-10 r.życia)/ psychoterapię matki z niemowlęciem

Psychoterapia psychoanalityczna – jest leczeniem, jej podstawową ideą jest badanie funkcjonowania stanu umysłu człowieka oraz stopniowe pogłębianie jego rozumienia siebie. Pomaga odszukać własne siły i dojść samodzielnie do rozwiązań problemów poprzez zrozumienie istoty trudności, które blokują rozwój człowieka. Jest metodą wglądową umożliwiającą badanie, rozpoznanie i leczenie przeżywanych trudności emocjonalnych na różnych etapach rozwojowych, począwszy od okresu niemowlęctwa. Leczenie w terapii psychoanalitycznej koncentruje się na przyczynach doświadczanych trudności. Wymaga ono długotrwałej, systematycznej i cyklicznej pracy, nawet wtedy, gdy w trakcie procesu psychoterapeutycznego ustępują wcześniej zgłaszane objawy. Zatem wycofanie objawów nie oznacza wyleczenia w rozumieniu psychoanalitycznym, ale pewien etap obrazujący pojawianie się zmian, które odbywają się poprzez poznawanie uczuć oraz mechanizmów zachowań. Pozwala to na stworzenie i umocowanie w psychice bardziej dojrzałych i adekwatnych do wieku rozwojowego sposobów radzenia sobie. Dzięki pracy psychoanalitycznej człowiek ma szansę na głębsze zrozumienie siebie, a w konsekwencji lepsze funkcjonowanie w przyszłości. Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu emocjonalnym dziecka lub nastolatka potrzebny jest udział i praca rodziców, którym jest proponowana praca psychoterapeutyczna. Psychoterapię psychoanalityczną podejmują osoby zmotywowane do długoterminowej, głębokiej pracy nad sobą niosącej strukturalną zmianę.

Aleksandra Skóra – psychoterapeuta pracujący metodą poznawczo-behawioralną/ prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych/ indywidualną psychoterapię młodzieży

Psychoterapia poznawczo- behawioralna – jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Charakteryzuje się ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i pacjenta. Podstawowym założeniem jest, że to, co myślimy o przeżywanym zdarzeniu czy doświadczeniu, silnie wpływa na nasze reakcje w obszarach emocji, zachowań i fizjologii. Psychoterapia koncentruje się na bieżących problemach, najważniejsze jest to, co jest tu i teraz. W porównaniu z innymi rodzajami psychoterapii jest określana jako metoda krótkoterminowa – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań (raz w tygodniu). Podczas nich, pacjent uczy się rozpoznawać i rozumieć zależności między myślami, emocjami, zachowaniami i reakcjami fizjologicznymi. Psychoterapeuta stosuje techniki, aby pomóc pacjentowi sprawdzić własne wzorce myślenia i własne przekonania i jeśli to konieczne, zastąpić „błędy w myśleniu” bardziej realistycznymi myślami. Zmiana myślenia może zmniejszyć dyskomfort, polepszyć samopoczucie i wpłynąć na nieprzydatne zachowania. Pacjent uczy się nowych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach. Dzięki tej psychoterapii pacjent nauczy się inaczej myśleć o sobie i najróżniejszych sytuacjach. Zmieni wzorce myślenia i zachowania, które sprawiają, że tkwi w niszczących związkach i pielęgnuje negatywne emocje. Nauczy się wprowadzać zmiany w życiu wówczas, gdy określone myśli ostrzegają go o problemie, który trzeba rozwiązać.

Magdalena Czaplarska –Rusak – psychoterapeuta pracujący metodą systemową/ prowadzi psychoterapię pary osób dorosłych/ psychoterapię rodzin z dziećmi

Aneta Pielas – psychoterapeuta pracujący metodą systemową/ prowadzi psychoterapię pary osób dorosłych/ psychoterapię rodzin z dziećmi

Psychoterapia systemowa –  polega na spotkaniach terapeuty z całą rodziną. Terapia umożliwia poprawę, jakości wzajemnych relacji, zrozumieniu procesów emocjonalnych   w rodzinie, konstruktywne rozwiązanie problemów, znalezienie zrozumienia, wyjście z kryzysu. Systemowa terapia rodzin zakłada, że rodzina to system złożony z osób, które wchodzą ze sobą w stałe relacje i mają na siebie wzajemny wpływ. Oznacza to, że każdy członek rodziny oddziaływuje na innych domowników, a oni z kolei wywierają wpływ na niego. Oznacza to, że jeśli jednostka ma się zmienić, kontekst, w którym żyje również musi ulec zmianie. Obiektem terapii przestaje być osoba, staje się nim natomiast układ związków, w jakie ta osoba jest uwikłana. Do terapeuty rodzinnego warto zgłosić się, gdy pomiędzy parą lub członkami rodziny często dochodzi do konfliktów i kłótni, ciężko dojść do porozumienia, domownikom brakuje zrozumienia, bliskości i wsparcia. Terapia rodzinna jest szczególnie polecana w sytuacjach, gdy u dzieci lub młodzieży występują problemy natury emocjonalnej, a także somatycznej. Kiedy rodzice podejrzewają, że coś złego dzieje się z ich dzieckiem np. zachowuje się agresywnie, zaczęło izolować się od bliskich i kolegów. Zdarza się też, że rodzinę dotykają niespodziewane kryzysy tj. ciężka choroba czy śmierć bliskiej osoby, separacja, rozwód czy utrata pracy. Czasami trudne jest również przejście do kolejnego etapu życia np. urodzenie dziecka, które wiąże się z nowymi obowiązkami, zmianami, negocjowaniem różnic rodzicielskich postaw i stylów, czy dorastanie nastolatka, wyprowadzenie się dzieci z domu itd. Wszystkie te wydarzenia wymagają wprowadzenia zmian w strukturze relacji rodzinnych, typowych wzorców interakcji, czy systemu przekonań, pomocy rodzinie w wyznaczeniu jasnych granic, nauce negocjowania pożądanych zmian, bardziej bezpośrednim radzeniu sobie z ukrytymi, często niejawnymi konfliktami, udoskonalenia sposobów porozumiewania się między jej członkami, tak, aby rodzina mogła dostosować się do nowej sytuacji i aby każdy domownik czuł się dobrze.

Emilia Cielecka – psychoterapeuta pracujący metodą psychodynamiczną/ prowadzi indywidualną psychoterapię młodzieży (10-18 r. życia)

Psychoterapia psychodynamiczna – jest metodą docierania do przyczyn aktualnych trudności przeżywanych przez młodego człowieka oraz ich leczeniem poprzez poprowadzenie analizy procesów nieświadomych w kontekście jego historii życia oraz zjawisk jakie zachodzą w relacji terapeutycznej. Praca psychoterapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwieniu mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Psychoterapia psychodynamiczna wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu: zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz innych złożonych trudności emocjonalnych. Psychoterapia psychodynamiczna jest również skuteczną metodą pracy terapeutycznej z nastolatkami. Adolescencja jest okresem kluczowych przemian fizycznych, neurobiologicznych i psychicznych. Zachodzące zmiany umożliwiają osobie przygotowanie się do realizacji zadań życiowych dorosłego człowieka w podstawowych wymiarach: osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym. Zdarza się, że proces ten nie przebiega prawidłowo, w funkcjonowaniu nastolatka pojawiają się przynoszące cierpienie objawy, zachowania destrukcyjne, trudności emocjonalne i relacyjne. Psychoterapia oferuje adolescentowi wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości lub leczenie. Uruchomienie procesu naprawczego w procesie psychoterapii psychodynamicznej powoduje, że młody człowiek otrzymuje wsparcie w rozwoju osobowości, w przezwyciężaniu kryzysów rozwojowych, otrzymuje pomoc w pozbyciu się objawów, z którymi zgłosi się na konsultacje, a także otrzymuje pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji rodzinnych i rówieśniczych, ponadto to może powodować, że ulega zmniejszeniu zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

 

Daria Adamska – psycholog prowadzący terapię wsparcia bazującą na metodzie psychoanalitycznej /prowadzi indywidualną terapię młodzieży (10-18 r.życia)/ indywidualną terapię osób dorosłych/ poradnictwo psychologiczne

Izabela Klimek – psycholog prowadzący terapię wsparcia bazującą na metodzie psychoanalitycznej / prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych/poradnictwo psychologiczne

Terapia wsparcia na bazie metody psychoanalitycznej – jest formą pomocy skierowaną do osób przeżywających trudności emocjonalne, doświadczających sytuacji kryzysowych oraz doznających problemów w relacjach interpersonalnych. Dzięki terapii, która uruchamia proces leczenia możliwe jest zwerbalizowanie i odreagowanie napięcia emocjonalnego oraz poczucie ulgi w doznawanym cierpieniu. W konsekwencji daje to podstawy do pracy wewnętrznej zmierzającej do głębszego zrozumienia własnej osoby, poznania nieświadomych wzorców i schematów funkcjonowania psychologicznego. Dzięki temu osoba, korzystająca z pomocy może stopniowo nabierać siły wewnętrznej, pozwalającej konfrontować się z sytuacjami trudnymi, budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, a także dostrzegać własne możliwości i zasoby wewnętrzne.

Poradnictwo psychologiczne – służy realnemu spojrzeniu na własną sytuację, sprawdzeniu możliwości własnych co do podjęcia działań, skonfrontowaniu ich z koniecznymi sytuacjami. Korzystają z niego osoby, które nie są zdecydowane na podjęcie terapii, a potrzebują wskazania właściwego kierunku czy kroków w związku z aktualnie toczącą się traumatyczną sytuacją. Osoby te potrzebują zdiagnozowania ich sytuacji, skonsultowania oraz pokazania możliwości działań

Magdalena Pszenicka – Zahorska – psycholog prowadzący Grupę Wsparcia dla rodziców dzieci, które przeżywają trudności emocjonalne bądź są leczone z powodu chorób psychicznych

Grupa wsparcia dla rodziców – to grupa dla rodziców dzieci, które przeżywają różne trudności emocjonalne, są leczone z powodu chorób psychicznych. Praca rodziców w grupie ukierunkowana jest na naprawienie samego funkcjonowania osób dorosłych w roli rodzica, także usprawnienie komunikacji z dziećmi uwzględniającej ich potrzeby. Ponadto rodzice mają tu możliwość odniesienia się do własnych problemów z dzieciństwa, wzorców zachowań wyniesionych z własnego domu rodzinnego i przekształcania ich w bardziej adekwatne sposoby reagowania wobec własnych dzieci. Praca w grupie powoduje także integrację rodziców i możliwość korzystania z dzielenia się doświadczeniami, co spowoduje, że rodzice mogą poczuć się bardziej pewni siebie i zrozumiani w przeżywanych trudnościach. Jest to działanie, które wzmacnia grupę osób dorosłych będących rodzicami i przygotuje ich do zdrowego pełnienia roli rodzica.

Mikołaj Wachowicz – prawnik/  prowadzi  konsultacje i poradnictwo prawne

Poradnictwo prawne w postaci doradztwa i konsultacji prawnych – polega na rozpoznaniu sytuacji kryzysowej osoby, konsultuje ją, pokazuje możliwości prawne i działania, które mogą posłużyć wychodzeniu z kryzysu. Pomoc ta jednocześnie służy podniesieniu poziomu świadomości adresatów co do przysługujących im praw oraz urealnieniu możliwości sprawczych.

______________________________________________________________________

Możliwości skorzystania z pomocy oferowanej przez Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Z pomocy specjalistów w ramach niniejszych Zadań można skorzystać zapisując się telefonicznie bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Adres: ul. Kościelna 14b, 26-604 Radom
Telefon (048) 365-10-87