Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Praca  jako  proces  leczenia i droga do zmiany.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie został powołany do życia Zarządzeniem Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej w dniu 1 kwietnia 2006 roku. W związku  z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie  ustawy   o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie i niektórych innych ustaw   (Dz. U. poz. 535), została zmieniona dotychczasowa nazwa  Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na obowiązującą tj. Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

Od początku dzieło to jest postrzegane jako zarówno potrzeba społeczna, jak i uwieńczenie o charakterze profesjonalnym tych działań, które od wielu lat podejmowała Caritas na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemami społecznymi, z którymi sami nie byli w stanie sobie poradzić.

Domeną Ośrodka jest pomaganie osobom, które przeżywają różnego typu trudności emocjonalne, trudności psychiczne, problemy rodzinne i wychowawcze spowodowane doświadczaniem przemocy ze strony osób najbliższych zarówno w przeszłości jak i teraźniejszości. Pomaganie to jest prowadzone nieodpłatnie dla osób potrzebujących w postaci poradnictwa i konsultacji psychologicznych, terapii wsparcia oraz wyspecjalizowanej  psychoterapii metodą poznawczo-behawioralna oraz metoda psychoanalityczna.

Ośrodek od 2006 roku realizuje zadania publiczne, które głównie są ukierunkowane na naprawianie stanu emocjonalnego, psychicznego oraz społecznego funkcjonowania człowieka na tyle by mógł on sobie radzić ze sobą i czuł się zdrowszym.

Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej Caritas Diecezji Radomskiej jest wpisany do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego, pod poz. Nr 32.

W bieżącym roku tj. 2024 Ośrodek realizuje zadanie publiczne:

I.„Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej” – Zadanie powierzone Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie Umowy Nr ZS-VI.8141.63.21.2023.IK z dnia 15 stycznia 2024 r. Realizacja zadania jest w pełni sfinansowania z budżetu Gminy Miasta Radomia w kwocie 220 tys. złotych.

Celem głównym Zadania publicznego jest doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy, do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Oznacza to, że Zespół specjalistów Ośrodka pracuje nad wyprowadzeniem osób doświadczających przemocy z kryzysu w jakim tkwili do momentu podjęcia proponowanych im form pomocowych.

Pomoc oferowana w zakresie tego Zadania :
1.poradnictwo i konsultacje psychologiczne/psychoteapeutyczne – prowadzone w formie jednorazowych bądź kilku razowych spotkań 45 minutowych/ pomoc indywidualna
2.psychoterapia metodą poznawczo-behawioralną oraz metodą psychoanalityczną – prowadzone w formie długoterminowej, sesje indywidualne 50 minutowe/ pomoc indywidualna
3.terapia wsparcia – prowadzona w formie spotkań 45-60 minutowych w takiej ilości jakiej wymaga poprawienie stanu osoby/ pomoc indywidualna

Adresaci Zadania: Osoby dorosłe, które doświadczały przemocy w przeszłości bądź obecnie jej doświadczają oraz są mieszkańcami miasta Radomia.

Czas realizacji Zadania: I.2024r. – XII.2024r.

Specjaliści realizujący formy pomocy znajdujące się w Ofercie Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej: psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (1), psychoterapeuta psychoanalityczny (1), psycholog (2).

Opis szczegółowy form pomocy:

Psychoterapia psychoanalityczna – jest leczeniem, jej podstawową ideą jest badanie funkcjonowania stanu umysłu człowieka oraz stopniowe pogłębianie jego rozumienia siebie. Pomaga odszukać własne siły i dojść samodzielnie do rozwiązań problemów poprzez zrozumienie istoty trudności, które blokują rozwój człowieka. Jest metodą wglądową umożliwiającą badanie, rozpoznanie i leczenie przeżywanych trudności emocjonalnych na różnych etapach rozwojowych, począwszy od okresu niemowlęctwa. Leczenie w terapii psychoanalitycznej koncentruje się na przyczynach doświadczanych trudności. Wymaga ono długotrwałej, systematycznej i cyklicznej pracy, nawet wtedy, gdy w trakcie procesu psychoterapeutycznego ustępują wcześniej zgłaszane objawy. Zatem wycofanie objawów nie oznacza wyleczenia w rozumieniu psychoanalitycznym, ale pewien etap obrazujący pojawianie się zmian, które odbywają się poprzez poznawanie uczuć oraz mechanizmów zachowań. Pozwala to na stworzenie i umocowanie w psychice bardziej dojrzałych i adekwatnych do wieku rozwojowego sposobów radzenia sobie. Dzięki pracy psychoanalitycznej człowiek ma szansę na głębsze zrozumienie siebie, a w konsekwencji lepsze funkcjonowanie w przyszłości. Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu emocjonalnym dziecka lub nastolatka potrzebny jest udział i praca rodziców, którym jest proponowana praca psychoterapeutyczna. Psychoterapię psychoanalityczną podejmują osoby zmotywowane do długoterminowej, głębokiej pracy nad sobą niosącej strukturalną zmianę.

Psychoterapia poznawczo- behawioralna – jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Charakteryzuje się ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i pacjenta. Podstawowym założeniem jest, że to, co myślimy o przeżywanym zdarzeniu czy doświadczeniu, silnie wpływa na nasze reakcje w obszarach emocji, zachowań i fizjologii. Psychoterapia koncentruje się na bieżących problemach, najważniejsze jest to, co jest tu i teraz. W porównaniu z innymi rodzajami psychoterapii jest określana jako metoda krótkoterminowa – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań (raz w tygodniu). Podczas nich, pacjent uczy się rozpoznawać i rozumieć zależności między myślami, emocjami, zachowaniami i reakcjami fizjologicznymi. Psychoterapeuta stosuje techniki, aby pomóc pacjentowi sprawdzić własne wzorce myślenia i własne przekonania i jeśli to konieczne, zastąpić „błędy w myśleniu” bardziej realistycznymi myślami. Zmiana myślenia może zmniejszyć dyskomfort, polepszyć samopoczucie i wpłynąć na nieprzydatne zachowania. Pacjent uczy się nowych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach. Dzięki tej psychoterapii pacjent nauczy się inaczej myśleć o sobie i najróżniejszych sytuacjach. Zmieni wzorce myślenia i zachowania, które sprawiają, że tkwi w niszczących związkach i pielęgnuje negatywne emocje. Nauczy się wprowadzać zmiany w życiu wówczas, gdy określone myśli ostrzegają go o problemie, który trzeba rozwiązać.

Terapia wsparcia na bazie metody psychoanalitycznej – jest formą pomocy skierowaną do osób przeżywających trudności emocjonalne, doświadczających sytuacji kryzysowych oraz doznających problemów w relacjach interpersonalnych. Dzięki terapii, która uruchamia proces leczenia możliwe jest zwerbalizowanie i odreagowanie napięcia emocjonalnego oraz poczucie ulgi w doznawanym cierpieniu. W konsekwencji daje to podstawy do pracy wewnętrznej zmierzającej do głębszego zrozumienia własnej osoby, poznania nieświadomych wzorców i schematów funkcjonowania psychologicznego. Dzięki temu osoba, korzystająca z pomocy może stopniowo nabierać siły wewnętrznej, pozwalającej konfrontować się z sytuacjami trudnymi, budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, a także dostrzegać własne możliwości i zasoby wewnętrzne.

Poradnictwo psychologiczne – służy realnemu spojrzeniu na własną sytuację, sprawdzeniu możliwości własnych co do podjęcia działań, skonfrontowaniu ich z koniecznymi sytuacjami. Korzystają z niego osoby, które nie są zdecydowane na podjęcie terapii, a potrzebują wskazania właściwego kierunku czy kroków w związku z aktualnie toczącą się traumatyczną sytuacją. Osoby te potrzebują zdiagnozowania ich sytuacji, skonsultowania oraz pokazania możliwości działań.

Możliwości skorzystania z pomocy oferowanej przez Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej:
z pomocy specjalistów w ramach niniejszych Zadań można skorzystać zapisując się telefonicznie bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia, od poniedziałku do piątku w godzinach

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek 8.00-16.00

Środa 8.00-16.00

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 10.00-18.00

Adres: ul. Kościelna 14b, 26-604 Radom
Telefon (048) 365-10-87

 

Skip to content