Bezdomność

Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn”. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.12.2.2014 zawartej w dniu 02.01.2014r w Radomiu. Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, 10% z środków własnych.
Od 01 lutego 2009 roku Dom dla Bezdomnych w Radomiu przy ul. Zagłoby 3 prowadzony jest przez Caritas Diecezji Radomskiej. Od tego momentu rozpoczęło się stopniowe wypracowywanie regulaminu, reguł pobytu czy zasad ubiegania się o taki pobyt.

Obecnie Placówka dysponuje 55 miejscami, w tym:

  • 15 miejscami dla matek z dziećmi
  • 10 miejscami dla kobiet samotnych
  • 6 miejscami w noclegowni dla kobiet
  • w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn ? 24 miejscami (czynna od 1-go października do końca kwietnia każdego roku)

Regulaminowy okres pobytu w Domu dla Bezdomnych (z wyjątkiem Noclegowni) wynosi 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony. Każda osoba bezdomna, starając się o całodobowy pobyt, pisze podanie do Dyrektora MOPS w Radomiu, które opiniuje Kierownik Ośrodka o wydanie decyzji administracyjnej. W podaniu osoba zainteresowana wskazuje powody, dla których stara się o pobyt w Domu, sprawy, które chce załatwić w trakcie pobytu oraz podpisuje zobowiązanie do przestrzegania regulaminu placówki.
Życie w Domu reguluje Regulamin Wewnętrzny. Jego mieszkańcy muszą przestrzegać zawartych w nim nakazów i zakazów. Przede wszystkim obowiązuje ich bezwzględny zakaz wnoszenia i picia alkoholu, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, używania czy przechowywania środków odurzających oraz środków przemocy. Obowiązuje wzajemny szacunek i troska o mienie placówki.
Mieszkańcy są zobowiązani także do brania udziału w pracach na rzecz Domu, do aktywnego poszukiwania pracy poprzez rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy i korzystania z usług innych podmiotów działających na terenie miasta. Mieszkańcom stawiane są konkretne wymagania odnośnie aktywnej pracy nad sobą, leczenia uzależnień oraz leczenia w poradni zdrowia psychicznego.

Dom dla Bezdomnych oferuje pomoc:

  • socjalną – w odtworzeniu i skompletowaniu dokumentów, w celu złożenia ich do odpowiednich organów dla grupy
  • inwalidzkiej, renty czy emerytury, otrzymaniu zapomogi finansowej z MOPS itp.;
  • psychologiczną – skierowanie do psychologa lub na terapię;
  • terapeutyczną – dla osób z problemem alkoholowym;
  • materialną – noclegi, żywność, odzież, środki czystości i higieny osobistej;
  • w znalezieniu stałego miejsca pobytu w Domu Pomocy Społecznej, Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym lub innych Placówkach.

Od 2009 roku zrealizowane zostały zadania zlecane w drodze konkursów ogłaszanych przez:

a. Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadania DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I WYRÓWNAWCZE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ OSÓB SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (2009r.)
b. Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadania POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZEŃSWA(2009r.)
c. Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadania WSPIERANIE GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA ZAGROŻONYCH DEZINTEGRACJĄ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEZDOMNYCH(2009r.)
d. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZEŃSTWA(2009r.)
e. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: PROGRAM WSPIERAJĄCY POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI. EDYCJA2010.
f. Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadania WSPARCIE I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB BEZDOMNYCH (2011 r.)
g. Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadania WSPARCIE I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB BEZDOMNYCH (2012 r.)
h. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na realizację zadania WSPIERANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH ORAZ DZIAŁAŃWSPIERAJĄCYCH DLA OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE I SZKODLIWIE (2013 r.)

W ciągu ostatnich pięciu lat systematycznie poprawiane są warunki w jakich przebywają mieszkańcy Domu dla Bezdomnych. Przeprowadzone zostały liczne remonty m.in. wymieniono wszystkie podłogi, instalację wodno- kanalizacyjną, przebudowano pomieszczenia w wyniku czego uzyskano dodatkowe miejsca noclegowe. Ponadto postawiono nową więźbę dachową, wymieniono wszystkie okna na nowe, ocieplono i otynkowano budynek oraz pomieszczenia gospodarcze.

GALERIA ZDJĘĆ

Adres placówki
Dom dla Bezdomnych
26-604 RADOM
ul. Zagłoby 3

Kontakt:
tel. 48 365 26 29

Przed remontem:

Po remoncie:

Skip to content