Ośrodek Adopcyjny

Projekt pn „Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego” zgodnie z umową nr 2/12/19 z dnia 20.02.2019r., zawartą z Województwem Mazowieckim o powierzenie realizacji w latach 2019 – 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Termin realizacji zadania: 01.01.2019r., do 31.12.2023r.
Kwota dotacji na rok 2019: 200.000,00 zł.

Skip to content