Zrealizowane projekty

W dniu 14 maja 2019 roku Caritas Diecezji Radomskiej podpisała umowę na realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Umowa nr 17887/2019/ASOS została zawarta między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 reprezentowanym na podstawie upoważnienia przez Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej.
Nazwa zadania: Senior pomocny seniorowi w potrzebie.

Kwota dofinansowania to 137000zł.
Termin realizacji zadania: od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Porozumienie o wykonywaniu świadczenń wolontariackich

UMOWA NR 174/2018/CP ZAWARTA 28.05.2018R Z CARITAS POLSKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU „ KSZTAŁTUJEMY NASZE SERCA DLA POLSKI” W RAMACH PROJEKTU „100 PROJEKTÓW NA 100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI ”, WYSOKOŚĆ DOTACJI 20 000,00 ZŁ.(DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). TERMIN REALIZACJI 28.05.2018 – 31.12.2018R.

UMOWA DAROWIZNY NR 47/2018/CP/CDR 27 zawarta 12.02.2018r. z CARITAS POLSKA w ramach realizacji programu „ Na codzienne zakupy” w wysokości 252 000,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
Termin realizacji 1.03.2018 – 31.12.2018r.

 

POPŻ 2014-2020
UMOWA NR 25/ PODPROGRAM 2017
na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017 zawarta z Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności w dniu 14.09.2017r.
Czas realizacji zadania 14.09.2017r. – 20.06.2018r.

 

Zadania publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.pn: ”CZAS WAKACJI I NAUKI W POLSCE I PO POLSKU” w okresie od 2 CZERWCA 2017 r. do 11 CZERWCA 2017 r. zgodnie z Umową nr 116/0322/2017 zawartą w dniu 14.06.2017r. z Kancelarią Senatu Kwota dotacji: 50 000,00zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 14526/2017/ASOS pod tytułem Doskonalenie potencjału społeczno-zawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych zawarta w dniu 31.03.2017 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.Okres realizacji zadania publicznego od 01.04.2017 do 31.12.2017.
Kwota dofinansowania 159300,00zł.

UMOWA O DOTACJĘ ZAWARTA W DNIU 20.09.2017R. POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2017 DO 31.08.2018R. KWOTA DOTACJI 160 000 ZŁ. (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
dotyczy dożywiania 200 dzieci.

UMOWA NR ZS – II.8030.14.2.2016EW O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2017R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI” ZAWARTA 30 GRUDNIA 2016R.

TERMIN REALIZACJI 1.01.2017R. – 31.12.2017R.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.

UMOWA O DOTACJE ZAWARTA W DNIU 12.09.2016R. POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2016 DO 31.08.2017R. KWOTA DOTACJI 160 000, (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZLOTYCH).
___________________________________________________________________________________________________________
UMOWA nr 11 Podprogram 2015 na realizację z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 zawarta w dniu 23.06.2015 roku ze Związkiem Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności, czas realizacji: 23.06.2015r. – 29.06.2016r.

 

___________________________________________________________________________________________________________
Telefon Zaufania

UMOWA NR ZS-II.8141.53.49.2016.IK na realizację zadania publicznego pn.
„Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 16.01.2017r. w Radomiu z  Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji 1 stycznia 2017r. – 31 grudnia 2017r.

Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 12023/2016/ASOS pod tytułem Telefon Zaufania ?Linia Braterskich Serc” zawarta w dniu 05.07.2016 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.

Okres realizacji zadania publicznego od 01.07.2016 do 31.12.2016.

Kwota dofinansowania 114 200,00zł.

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 12023/2016/ASOS pod tytułem Telefon Zaufania ?Linia Braterskich Serc” zawarta w dniu 05.07.2016 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.
Okres realizacji zadania publicznego od 01.07.2016 do 31.12.2016.

Kwota dofinansowania 114 200,00zł.

UMOWA NR ZS-II.526.24.2016.MP Z GMINĄ MIASTA RADOMIA O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM SPOŁECZNYM W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015R. POD NAZWĄ “PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA”
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 1.02.2016 -31.12.2016R., KWOTA DOTACJI: 12 000,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________

“Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej”

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Wyprawa po Uśmiech
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 73 802,00 zł
Nr umowy: 122/MCPS/08/2020/A/PUZ.I z dnia 12.08..2020
Termin realizacji: 01.07.2020 -31.08.2020

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 12 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.50.24.2019.IK z dnia 28.01.2020
Termin realizacji: 28.01.2020 -31.12.2020

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 130 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.6.2.2020 z dnia 28.01.2020
Termin realizacji: 01.01.2020-31.12.2020

Projekt pn. „Żółty Talerz 2019/2020”
Dofinansowanie: KULCZYK FOUNDATION
Termin realizacji: 1.09.2019 – 31.08.2020

 

Projekt pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 48 550, 00 zł
Nr umowy: 186/266/19 z dnia 02.08.2019
Termin realizacji: 05.07.2019 -30.11.2019

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Uśmiechnięte Wakacje
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 61 300, 00 zł
Nr umowy: 85/154/19 z dnia 09.07.2019
Termin realizacji: 01.06.2019 -31.08.2019

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 24 000,00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.2.33.2019.IK z dnia 10.06.2019
Termin realizacji: 10.06.2019-31.08.2019

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 11 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.55.20.2018.IK z dnia 15.02.2019
Termin realizacji: 15.02.2019 -31.12.2019

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 120 635,17 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.6.2.2019 z dnia 01.02.2019
Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018

Projekt pn. „Żółty Talerz 2018/2019”
Dofinansowanie: KULCZYK FOUNDATION
Umowa z dnia 8.08.2018
Termin realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2019

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 55 000,00 zł
Nr umowy: 185/302/18 z dnia 16.07.2018
Termin realizacji: 01.07.2018-31.10.2018

Projekt pn. Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn. Na wakacje po uśmiech –Uśmiechnięte Wakacje
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 56 340,00 zł
Nr umowy: 98/214/18 z dnia 05.07.2018
Termin realizacji: 15.06.2018-31.08.2018

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 21 560,00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.11.28.2018.IK z dnia 22.06.2018
Termin realizacji: 23.06.2018-31.08.2018

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.5.2.2018 z dnia 02.01.2018
Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 11 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.66.20.2017.IK z dnia 10.01.2018
Termin realizacji: 10.01.2018 -31.12.2018

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.5.2.2017 z dnia 10.02.2017
Termin realizacji: 15.02.2017-31.12.2017
Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 22 000,00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.3.19.2017.IK z dnia 22.06.2017
Termin realizacji: 24.06.2017-31.08.2017

Projekt pn. „„Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn: „Na wakacje po uśmiech”- Wyprawa po Uśmiech
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 54 950,00 zł
Nr umowy: 53/127/17 z dnia 14.07.2017
Termin realizacji: 15.06.2017-31.08.2017

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 50 000,00 zł
Termin realizacji: 01.07.2017 -31.10.2017

 

Projekt pn. Organizacja zajęć dla dzieci i dla rodzin wymagających wsparcia “Pomocna Dłoń”
Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki
Kwota dotacji: 13 000,00 zł
Nr umowy: WPS.VI.946.1.75.2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.12.2016

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ?Nasza przyszłość jest w naszych rękach”
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 30 146,00 zł
Nr umowy: 95/160/2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.10.2016

Projekt pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016r. wypoczynek wyjazdowy ?Uśmiechnięte wakacje”
Dofinansowanie: Mazowiecki Kurator Oświaty
Kwota dotacji: 12 250, 00 zł
Termin realizacji: 25.06.2016-31.08.2016

Projekt pn. Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: ?Na wakacje po uśmiech”
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 50 000, 00 zł
Nr umowy: 94/159/2016 z dnia 06.07.2016
Termin realizacji: 1.06.2016-31.08.2016

Projekt pn. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 21 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.47.2016.IK z dnia 01.06.2016
Termin realizacji: 1.06.2016-31.08.2016

Projekt pn. “Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia” w 2016r
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.4.1.2016 z dnia 11.02.2016
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016

Projekt pn. “Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 13 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.20.2016.MP
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016

___________________________________________________________________________________________________________

Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

”Projekt Rodzina”

Od 5 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest realizowane zadanie publiczne pn. „Projekt Rodzina”. Zadanie zostało zlecone Caritas Diecezji Radomskiej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017, oparciu o Umowę nr 509_I/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 48 tys.zł.

Głównym celem Zadania „Projekt Rodzina” jest stworzenie przestrzeni w postaci Oferty Pomocy dla rodzin wychowujących dzieci, par rodziców i mam, w siedzibie Ośrodka Wsparcia, w której w bezpieczny sposób będą oni mogli uczyć się rozwijać, chronić i naprawiać. Stworzenie takiej przestrzeni przyczyni się do pojawienia się realnych możliwości aktywnego działania w sferze publicznej osób, których dotychczas nie było na to stać i były wycofane z powodu przeżywanych trudności i nie radzenia sobie z nimi.

 

„Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej” to zadanie publiczne realizowane na podstawie trzyletniej Umowy Nr ZS-II.526.12.2014 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej. Jest w pełni finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia. Jest realizowane od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku.

 “Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej” to zadanie publiczne realizowane na podstawie trzyletniej Umowy Nr ZS-II.526.12.2014 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej. Jest w pełni finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia. Jest realizowane od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku.
Opis zadania: Celem głównym zadania jest doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy w rodzinie do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Cel jest realizowany poprzez prowadzenie następujących form pomocy: *działania leczące – prowadzenie długoterminowej pomocy w postaci psychoterapii (psychoanalitycznej, systemowej, poznawczo- behawioralnej) ? w formie cyklicznych cotygodniowych spotkań 50 minutowych * działania wspierające – realizowanie w postaci: 1.poradnictwa i konsultacji psychologicznych 2.terapii wsparcia 3.poradnictwa i konsultacji o charakterze prawnym . Zapisy na poszczególne formy pomocy są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Wsparcia w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00., pod numerem telefonu : 48/365-10-87, a także osobiście ul. Kościelna 14b.

 

___________________________________________________________________________________________________________
CNiZ,,Bajka”

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającej na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 2021/0103/90042/Sub.C/DS-SN/2/MSa z dn. 3 września 2021r. zawartą z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie: 15.000PLN.

Dofinansowanie zadania publicznego zgodnie z umową nr BSp.525.17.2021.MCH z dn. 10 sierpnia 2021r. zawartą z Gminą Miasta Radomia w kwocie: 4.810PLN

Dofinansowanie zadania publicznego w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r. zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/4899/2021 z dn. 9 sierpnia 2021r. zawartą z Województwem Mazowieckim w kwocie: 5.000PLN

Powierzenie realizacji zadania w zakresie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nazwa zadania: Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze
profilaktycznym.
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji trzyletniej: 570.000 PLN
Nr umowy: ZS-VI.8141.50.18.2019.IK z dnia 28. stycznia 2020r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

 

Zółty Talerz – logoNazwa zadania: Dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą “Żółty Talerz”Dofinansowanie: Kulczyk FoundationLiczba: zadaniem objętym 35 Wychowanków CNiZ Bajka

Realizacja zadania pn.: III Memoriał Sportowy osób niepełnosprawnych im. św. Jana Pawła II . Termin realizacji: 01.09.2021 – 30.11.2021.
Powierzenie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym „Gminny Program Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
Projekt pn.: „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji trzyletniej: 456.000 PLN
Nr umowy: 8141.53.9.2016.IK z dnia 30 grudnia 2016 r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r

Kreatywny Misz Masz w Bajce

Wsparcie finansowe na organizacje projektu “Kreatywny misz masz” dla dzieci i młodzieży mających trudną sytuację rodzinną, w tym dzieci
niepełnosprawnych i przedszkolaków.

Dofinansowanie: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” przy wsparciu Tesco Polska
Kwota dotacji: 3.000 PLN
Wartość projektu: 3.000 PLN
Nr umowy: 23202/2019/2
Termin realizacji: wrzesień 2019 – grudzień 2019.

Wsparcie finansowe na organizacje zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży mających trudną sytuację rodzinną.
Dofinansowanie: Fundacja Enea
Kwota dotacji: 12.000 PLN
Wartość projektu: 15.550 PLN
Nr umowy: 44/2019 z dn. 7 czerwca 2019 r.
Termin realizacji: czerwiec 2019 r. – wrzesień 2019 r.

Powierzenie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym „Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” Projekt pn.: „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia Kwota dotacji trzyletniej: 456.000 PLN
Nr umowy: 8141.53.9.2016.IK z dnia 30 grudnia 2016 r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

Powierzenie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym „Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

Projekt pn.: „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym”

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji trzyletniej: 456.000 PLN
Nr umowy: 8141.53.9.2016.IK z dnia 30 grudnia 2016 r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

Wsparcie finansowe na organizacje projektu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży: “Sportowy Zawrót Głowy w Radomiu” w ramach programu Tesco Decydujesz, Pomagamy.
Dofinansowanie: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “STOCZNIA” i Fundacja Tesco
Kwota dotacji: 5.000 PLN
Wartość projektu: 5.000 PLN
Nr umowy: 5991/2018
Termin realizacji: sierpień 2018 – wrzesień 2018

Wsparcie finansowe na organizacje cyklu zajęć kulinarnych, plastyczno – kulturalnych, oraz ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży mających trudną sytuację rodzinną, w tym dzieci niepełnosprawnych i przedszkolaków.
Dofinansowanie: Fundacja Enea
Kwota dotacji: 10.000 PLN
Wartość projektu: 11.500 PLN
Nr umowy: 109/2017
Termin realizacji: grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Powierzenie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014- 2016. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy Nr ZS-II.526.15.2014 zawartej w dn. 2 stycznia 2014 r. Zadanie jest w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 420 000 PLN.

Powierzenie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma rok 2016 “Dopalaczom mówię nie- spędzam czas aktywnie i radośnie” w okresie od 04.05.2016 do 30.06. 2016 r. Zadanie realizowane na podstawie umowy NrZS-II.525.6.2016.IK zawartej w dniu 27.04.2016 rok. Zadanie jest w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 8.260 PLN.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Projekty realizowane przez Pedagogów ulicznych

UMOWA Nr BKO-V.946.1.25.2020 z dnia 19.08.2020 r. O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „Pedagogika uliczna 2020” w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego

Kwota dotacji: 55.360,00 zł

Termin realizacji zadania: od 01.08.2020 – do 31.12.2020

Powierzenie zadania publicznego – Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu „pedagoga ulicy” w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2020 – 2021 zgodnie z umową nr ZS-VI.8141.50.20.2019.IK z dnia 28.01.2020r.

Kwota dotacji dwuletniej: 170.000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 01.01.2020 do 31.12.2021

 

Realizacja zadania publicznego pn. „Pedagogika uliczna 2020” w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z umową nr BKO-V.946.1.25.2020 z dnia 19.08.2020 r.

Kwota dotacji: 55.360,00 zł

Termin realizacji zadania: od 01.08.2020 – do 31.12.2020

Powierzenie zadania publicznego – Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu „pedagoga ulicy” w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2019 zgodnie z umową nr 8141.53.15.2016.IK z 30 grudnia 2016 r.

Kwota dotacji trzyletniej: 228.000,00 zł

Termin realizacji: 01.01.201 do 31.12.2019

Realizacja projektu zgodnie z umową nr 2728/GN_NGO/2017 z dnia  25 maja 2017 w ramach dotacji FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH FIO – MAZOWSZE LOKALNIE pn. „Street workout” na kwotę 5.000,00 zł.

Termin realizacji: 15.05.201 do 31.10.2017

Wsparcie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. pod nazwą ?prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy” zgodnie z umową nr ZS-II.526.4.2016.MP z 01.02.2016 r. w Radomiu

Termin realizacji: 01.02.2016 do 31.12.2016

 

 

 

Wsparcie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. pod nazwą ?prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy” zgodnie z umową nr ZS-II.526.4.2016.MP z 01.02.2016 r. w Radomiu
Termin realizacji: 01.02.2016 do 31.12.2016
___________________________________________________________________________________________________________
“Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn”
Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Moduł III INFRASTRUKTURA: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.” Umowa nr DPS/B3/42/2018 została zawarta w dniu 27 listopada 2018r. Zadanie zostało powierzone Caritas Diecezji Radomskiej.
W ramach działań wynikających z zadania publicznego zostały wyremontowane węzły sanitarne w Schronisku dla Bezdomnych oraz Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn. Wyremontowano pomieszczenia pierwszego kontaktu z podopiecznym w Schronisku dla Bezdomnych oraz w Noclegowni. Część pomieszczeń została doposażona w niezbędne meble. Pieniądze z projektu pozwoliły na dostosowanie placówek dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
___________________________________________________________________________________________________________
Jadłodajnia
 “Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym” z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności, w/g umowy nr ZS.III.8124.17.2.2014 zawartej w dniu 2 stycznia 2014r. z Gminą Miasta Radom. 3 letni 2014-2016
Kwota dotacji – 130.000-, zł.

Jadłodajnia relizuje Umowę zawartą z Caritas Polska na zadanie “Kromka Chleba” – Nr Umowy 258/2013/CP z dnia 21.10.2013r z terminem realizacji do dnia 30.01.2014r.

Kwota dotacji – 12.000,00 zł.

 “Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym” z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności, w/g umowy nr ZS.III.8124.17.2.2014 zawartej w dniu 2 stycznia 2014r. z Gminą Miasta Radom. 3 letni 2014-2016
Kwota dotacji – 130.000-, zł.
___________________________________________________________________________________________________________
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zadanie pt.: “VI Konkurs Taneczny Osób Niepełnosprawnych”.

Umowa nr 13/2021, zawarta w dniu 27.09.2021r. w Radomiu, pomiędzy Powiatem Radomskim w imieniu którego działa PCPR w Radomiu.

Kwota dofinansowania, wynosi 4 500,00 zł.

Termin realizacji 11 października – 8 listopada 2021r.

Realizacja zadania publicznego, pt.: „Dla Nas i wokół Nas”.

Umowa nr W/UMWM-UU/UM/KP/4301/2021, zawarta w dniu 21.07.2021r. w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim a Caritas Diecezji Radomskiej.

Kwota dofinansowania zadania, wynosi 20.000,00 zł.

Termin realizacji od 21.06.2021r. do 20.08.2021r.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zadanie, pt.: „XI Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”.

Umowa nr 3/2021, zawarta w dniu 28.05.2021r. w Radomiu, pomiędzy Powiatem Radomskim w imieniu którego działa PCPR w Radomiu.

Kwota dofinansowania 4.500,00 zł.

Termin realizacji 14 czerwca-9 lipca 2021r.

Realizacja zadania publicznego “Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – wspieranie rodzin  z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna), pt.: “Z nami i wśród nas”.

Umowa nr 1/PTR/2021, zawarta w dniu 21.04.2021r. w Iłży.

Kwota dofinansowania, wynosi 7 000,00 zł.

Termin realizacji od 01.04.2021r. do 31.12.2021r.

Realizacja zadania publicznego „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)” pod tytułem Ciekawostki wśród nas”. Zadanie to, będzie polegało na zorganizowaniu wyjazdów integracyjnych o charakterze społeczno-kulturowym jako poznanie i nabywanie nowych umiejętności i wiadomości oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych i imprez integracyjnych osoby z niepełnosprawnością.

Umowa nr 06.02.2021.AP, zawarta w dniu 22.02.2021r. w Kowali.

Kwota dofinansowania, wynosi 3 000,00zł.

Termin realizacji od 22.02.2021r. do 31.12.2021r.

Utworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej gmina Iłża ze środków PFRON.

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008r. z aneksem na 2021r.

Kwota dofinansowania, wynosi 717 360,00 zł.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zadania pn.: „X Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”.
Umowa nr 3/2020, zawarta w dniu 13.08.2020r. w PCPR w Radomiu.
Kwota dofinansowania wynosi 4 500,00 zł.

Termin realizacji zadania – 24 sierpnia-11 września 2020r.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zadania pn.: „V Konkurs Taneczny Osób Niepełnosprawnych”.
Umowa nr 4/2020, zawarta w dniu 2.10.2020r. w PCPR w Radomiu.
Kwota dofinansowania wynosi 4 500,00 zł.

Termin realizacji zadania – 14 października-6 listopada 2020r.

Dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F, pn.: Modernizacja ogrzewania oraz częściowa wymiana i zakup wyposażenia WTZ Jedlanka Stara gmina Iłża.
Umowa nr 1/F/2020, zawarta w dniu 13 sierpnia 2020r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.
Kwota dofinansowania wynosi 105 559,20 zł.
Całkowity koszt projektu wynosi 174 000,00 zł.
Termin realizacji projektu do 31.12.2020r.

„Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”.
Umowa nr 4/PTR/2020, zawarta w dniu 19.05.2020r. w Iłży.
Kwota dofinansowania wynosi 7 000,00 zł.
Termin realizacji 01.01.2020r –31.12.2020r.

”Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Wsparcie  samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin – zadanie pn.: „Potrzebuję więcej”.
Umowa nr 40/MCPS/07/2020/B/PSP, zawarta w dniu 27.07.2020r. w Warszawie.
Kwota dofinansowania wynosi 38 000,00 zł.
Termin realizacji 2.08.2020r.–30.10.2020r.

“Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej ” Wspieranie rodzin z osobą
niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna,
prawna, rehabilitacja)”
Umowa nr 07.2.02.P.2020, zawarta w dniu 25.02.2020r. w Kowali.
Kwota dofinansowania, wynosi 4 000,00 zł
Termin realizacji 25.02.2020r. – 31.12.2020r.”

Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Jedlance Starej, gmina Iłża ze środków PEFRON” Umowa nr 1/WTZ/2008,
zawarta w dniu 28.08.2008r. z aneksem na 2020 r.
Kwota dofinansowania wynosi 633 360,00 zł.

 

Dofinansowanie za środków PEFRON zadania pn. : dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji – ” IX Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”. Umowa Nr 5/2019, zawarta w dniu 17.06.2019r. w PCPR w Radomiu. Termin realizacji 29 czerwca 2019 r. Kwota dofinansowania wynosi 7 500,00 zł: środki PEFRON – 4 500,00 zł, a środki własne – 3 000,00 zł.”

Niepełnosprawny samodzielny w życiu” – Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna). Umowa nr 8/PFU/2019, zawarta w dniu 09.05.2019r, w Iłży z Gminą Iłża. Termin realizacji 01.01.2019r. – 31.12.2019r., kwota dofinansowania wynosi 40 000,00 zł.

“Dofinansowanie działalności WTZ w Jedlance Starej”. Umowa zawarta dnia 26 marca 2019r, z Powiatem Radomskim. Kwota dofinansowania wynosi 12 120, 00 zł. Termin realizacji od 5 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

“Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej ” Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rechabilitacyjna)”. Umowa nr. 8.P.2019,zawarta w dniu 20 luty 2019r. w Kowali. Kwota dofinansowania, wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji od dnia 20.02.2019r. do 31.12.2019r.”

” Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Niepełnosprawny samodzielny w życiu.” Umowa nr SPA.0540.04.2019/01, zawarta w dniu 08.01.2019r z Gminą Skaryszew. Kwota dofinansowania, wynosi 20 000, 00 zł. Termin realizacji od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.” Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlnace Starej, gmina Iłża ze środków PEFRON.” Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008r. z aneksem na 2019r. Kwota dofinansowania, wynosi 622 860, 00 zł.

” Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja) “. Umowa nr 9.P.2018, zawarta w dniu 2 marca 2018r. z Gminą Kowala. Kwota dofinansowania, wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji od 05.03.2018 r. do 31.12.2018r.

” Integracja i rehabilitacja społeczna”. Umowa nr. 46/UMWM/06/2018/ZD-Z-II/D zawarta w dniu 18 czerwca 2018 r. z Województwem Mazowieckim Warszawie. Kwota dofinansowania wynosi 11 900, 00 zł. Termin realizacji od dnia 18.06.2018r. do 30.11.2018r.

„Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”. Umowa nr 8 (PFU)2018, zawarta w dniu 18.04.2018r. z Gminą Iłża. Kwota dofinansowania wynosi 40.000,00 zł. Termin realizacji od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

„Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Jedlance Starej z budżetu Powiatu Radomskiego” Umowa zawarta w dniu 15 marca 2018r. z Powiatem Radomskim. Kwota dofinansowania wynosi 12.120,00 zł. Termin wykorzystania środków do dnia 31 grudnia 2018r.

” Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Niepełnosprawni członkami społeczeństwa”. Umowa nr SPA.0540.04.2018/06, zawarta w dniu 15.01.2018r. z Gminą Skaryszew. Kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł. Termin realizacji od 15.01.2018r. do 31.12.2018r. ” Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża ze środków PEFRON”. Umowa nr 1/WTZ/2008 zawarta w dniu 28.08.2008r., zaneksem na 2018r. Kwota dofinansowania wynosi 479 880 , 00 zł.”

“Dofinansowanie ze środków PEFRON zadania pn.: dofinansowanie organizacji sportu kultury, turystyki i rekreacji  osób niepełnosprawnych – ” II Konkurs Tańca Osób Niepełnosprawnych”. Umowa Nr. 12/2017, zawarta  w dniu 3 października 2017r. w Radomiu z PCPR w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi
3 600,00 zł. Termin realizacji dn. 14.10.2017r.

„Prowadzenie Warsztatów Terapii  Zajęciowej – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”Umowa nr. 7/PFU/2017 zawarta w dniu 24.04.2017r. w Iłży z Gminą Iłża. Termin realizacji 24.04.2017r. – 31.12.2017r.

Kwota dofinansowania, wynosi 30 000,00 zł.

Realizacja zadania publicznego, pt; „Wyjazd na kręgle”.

Umowa nr 52 UMWM/04/2017/ZD – Z –II /D, zawarta dnia 31.05.2017r. w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Termin realizacji: od 16.08.2017r. do 08.09.2017r.

Kwota w wysokości: 4 000.00 zł.

Dofinansowanie ze środków PEFRON zadania pn. dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych – ” VII Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”. Umowa Nr 2/2017, zawarta w dniu 15 maja 2017r. w Radomiu z PCPR w Radomiu. Kwota dofinansowania, wynosi 3 600,00 zł . Termin realizacji – 3 czerwca 2017r.

” Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną”

Realizacja zadania publicznego pod nazwą: ,,Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)”. Umowa Nr 8.P.2017 zawarta w dniu 8 marca 2017r. z Gminą Kowala.

Termin realizacji – 8.03.2017 do 31.12.2017r. kwota dotacji wynosi 3000,00zł.

„Zlikwidowanie barier transportowych”

Umowa nr 41/PZ/2017, zawarta dnia 07.02.2017r. z Fundacją PZU.

Termin realizacji: 02.02.2017r. – 31.03.2017r. .

Kwota dofinansowania wynosi 44.198,00 zł.

„Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa nr. 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. aneksem na 2017r.

Kwota dofinansowania wynosi 479 880,00 zł.”

PROJEKTY 2016 R.

„Udzielenie dotacji przez Powiat Radomski z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów, na rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża w 2016 r.”

Umowa zawarta, w dniu 01.03.2016 r. Kwota dofinansowania 12 120,00 zł. Termin wykorzystania środków do dnia 31 grudnia 2016 r.

“Wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacje)”

Umowa Nr 7.P.2016, zawarta w dniu 29.02.2016 r. w Kowali. Kwota dofinansowania
w wysokości 3 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 

“Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2016.
Kwota dofinansowania: 443 880,00 zł.”

“Wsparcie rodzin z osoba niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”

Umowa Nr 8/PFU/2016, zawarta w dniu 14.04.2016 roku z Gminą Iłża. Kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 zł. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “VI Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 2/2016, zawarta w dniu 20.05.2016 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 300,00 zł. Termin realizacji 10 czerwca 2016 r.

Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych
i różnicowych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,które wymagają działania ciągłego z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności
i aktywności

Umowa NR 47/111/2016 zawarta w dniu 21.06.2016 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa mazowieckiego mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Kwota dofinansowanie wynosi
13 700,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego – od 16 września 2016 r. do 26 września 2016 r.

“Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Umowa Nr 19/2016, zawarta w dniu 17 maja 2016 r. z gmina Skaryszew. Kwota dofinansowania wynosi 11 000,00 zł. Termin realizacji do dnia 31 grudnia 2016 r.

“I Konkurs Taneczny Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 14/2016, zawarta w dniu 01.09.2016 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 000,00zł . Termin realizacji 17 września 2016 r.

PROJEKTY 2015 R.

 

„Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”.

Umowa nr 5/PFU/2015, zawarta w dniu 17.04.2015 r. z Gminą Iłża.
Kwota dofinansowania wynosi 15 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2015 r.

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Umowa nr 5/2015, zawarta w dniu 23 kwietnia 2015 r. z Gminą Skaryszew.
Kwota dofinansowania wynosi 12 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2015 r.

„Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Jedlance Starej, gmina Iłża”

Umowa zawarta w dniu 09 marca 2015 r. z Powiatem Radomskim. Kwota dofinansowania wynosi 12 120,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”

Umowa nr 8/2015, zawarta w dniu 26 lutego 2015 r. z Gminą Kowala.
Kwota dofinansowania wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia
31 grudnia 2015 r.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “V Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 07/2015, zawarta w dniu 01.06.2015 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 4 200,00 zł. Termin realizacji 20 czerwca 2015 r.

„Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej”

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. ,przedłużona aneksem na rok 2015.
Kwota dofinansowania: 443 880,00 zł.

 

PROJEKTY 2014 R.

„Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej”

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2014.
Kwota dofinansowania: 443 880,00 zł.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “IV Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 02/2014, zawarta w dniu 20.05.2014 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 4 200,00 zł. Termin realizacji 07 czerwca 2014 r.

 

PROJEKTY 2013 R.

 

” Świat otwarty dla niepełnosprawnych”

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zlecanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa
nr 240/2013 zawarta dn. 30 pażdziernika2013 r. Termin realizacji od 21.10.2013 r.
do 20.12.2013 r. Kwota dofinansowania, wynosi 9 600,00 zł.

 

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: “III Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”

Umowa Nr 03/2013, zawarta w dniu 10.06.2013 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 700,00 zł. Termin realizacji 22 czerwca 2013 r.

Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2013.
Kwota dofinansowania: 443,880 zł.

Dom Matki i Dziecka
w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b
Zadanie pn. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej /Dom Dziecka/ od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.
Zadanie jest realizowane: zgodnie z umową nr 1/2013r o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego w dniu 25 stycznia 2013 w Radomiu między Powiatem Radomskim i aneksem
nr 1 z dnia 6 lutego 2013r. do umowy Nr 1/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości 1 689.600 zł (słownie jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset złotych) co stanowi kwotę 3200 zł (słownie trzy tysiące dwieście złotych) miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez

Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa

Streetworking

Obecnie Caritas Diecezji Radomskiej informuje, że w okresie od 01.02.2016 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą:
“Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu” w 2016r. Niniejsze zadanie publiczne zostalo powierzone w formie wsparcia Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.17.2.2016 zawartej w dniu 11.02.2016r. Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, 10% ze środków własnych.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu? w 2014r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.13.2.2014 zawartej w dniu 20.01.2014r w Radomiu.

Kwota dotacji: 60.000,00zł.

Skip to content