Caritas Diecezji Radomskiej realizuje zadanie pn. Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu „pedagoga ulicy” z dotacji Gminy Miasta Radomia  na kwotę 115 000 zł. Nr umowy: ZS-VI.8141.62.16.2022.IK zawartej w dniu  30 grudnia 2022 r.w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Głównym celem realizacji zadania było podjęcie szeregu działań wychowawczych, profilaktyczno-animacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-społecznych dla dzieci i młodzieży zmierzających do przeciwdziałania zagrożeń zdrowia, poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży, promocja zdrowia w celu zminimalizowania uzależnień i patologii społecznej oraz zmniejszenie pogłębiającego się zjawiska demoralizacji dzieci i młodzieży z dzielnic socjalnych Radomia. W sumie objęto oddziaływaniem pedagogicznym ponad 45  osób w wieku 7-16 lat.

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt pn. „Pedagogika uliczna 2023z zakres pomocy społecznej w województwie mazowieckim – Lokalna profilaktyka społeczna finansowany ze środków  Wojewody Mazowieckiego w ramach umowy BKO-II.946.5.2023 z dnia  25 kwietnia 2023r.

Termin realizacji:01.04.2023 do 31.12.2023

 Kwota dotacji: 50 000 zł

Głównym celem zadania będzie wdrażanie opartego na diagnozie lokalnych potrzeb programu profilaktyki pomocy i interwencji społecznej jaką jest pedagogika uliczna, pomoc i wsparcie rozwoju dzieci oraz młodzieży w obszarach zagrożeń; zwiększenie dostępności efektywnego poradnictwa specjalistycznego wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej (z uwzględnieniem umiejętności wychowawczych, edukacji żywieniowej i ekonomicznej).

Darowizna z Fundacji Orlen nr 636/XI/2023 z dnia 16.08.2023 na realizację projektu: „Dla ulicy to wszystko” na kwotę 10 000 zł od 01.07.2023 do 30.09.2023 r.

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt pn. „Pedagogika uliczna 2022″ z zakres pomocy społecznej w województwie mazowieckim – Lokalna profilaktyka społeczna finansowany ze środków  Wojewody Mazowieckiego w ramach umowy BKO-II.946.7.2022 z dnia  29 kwietnia 2022r.

Termin realizacji:01.04.2022 do 31.12.2022

 Kwota dotacji: 70 000 zł

Głównym celem zadania będzie wdrażanie opartego na diagnozie lokalnych potrzeb programu profilaktyki pomocy i interwencji społecznej jaką jest pedagogika uliczna, pomoc i wsparcie rozwoju dzieci oraz młodzieży w obszarach zagrożeń; zwiększenie dostępności efektywnego poradnictwa specjalistycznego wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej (z uwzględnieniem umiejętności wychowawczych, edukacji żywieniowej i ekonomicznej).
Skip to content