Nordic walking

Nordic walking

Zajęcie te prowadzone były przez specjalistę trenera z Nordic walking. Seniorzy uczestniczący w tych zajęciach zapoznali się w jak prawidłowy sposób ćwiczyć aby chód z kijkami nie przysporzył im większych problemów zdrowotnych. Mogli się również zapoznać w jaki sposób należy prawidłowo dobrać sprzęt i jak bezpiecznie spacerować-ćwiczyć. W ramach projekty odbyły się 4 spotkania po 4 godzinny każde. Spotkania odbywały się na świeżym powietrzu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwdziałaniu Covid-19. W szkoleniach uczestniczyło 40 osób.

Aktywni +

Aktywni +

Grupą docelową ze względu na jego charakter są seniorzy. Projektem obejmie osoby 60+ , mieszkańców Diecezji Radomskiej głównie z miasta Radomia. Uczestnikami projektu będzie 150 – 200 osób seniorów, którzy potrzebują pomocy w swoich domach, a którzy ze względu na swój zły stan zdrowia nie są w stanie uczestniczyć czynnie w projekcie, do których chcielibyśmy dotrzeć poprzez swoje działania edukacyjne oraz usługi opiekuńcze. W projekcie będą mogły wziąć udział osoby starsze spełniające następujące kryteria: stan zdrowia pozwalający na realizacje usług społecznych na rzecz innych osób starszych (kryterium najważniejsze), którzy wskażą na chęć podniesienia wiedzy oraz własnego potencjału, profesjonalizmu w obszarze usług opiekuńczych. Projekt kierujemy również do osób, które mają szczególnie utrudniony dostęp do oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, są osobami z różnymi niepełnosprawnościami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy to ze względu na chorobę, sytuację finansową, samotność czy osamotnienie. 

Wybór grupy docelowej podyktowany jest doświadczeniem Caritas Diecezji Radomskiej i ekspertów współpracujących z naszą organizacją w zakresie realizacji projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – w tym PRZEDE WSZYSTKIM osób w wieku 60 lat, lokalnym charakterem projektu oraz przeprowadzoną analizą interesariuszy projektu na etapie jego tworzenia.

W ramach projektu zostaną zorganizowane Warsztaty edukacyjne dla wolontariuszy i seniorów. Celem warsztatów będzie kształtowanie odporności na trudności, przeciążenia w zawodzie opiekuna, umiejętności reagowania na zmiany, elastyczności stosowanych technik pracy opiekuńczej, otwartości na uczenie się nowych rzeczy, świadomości własnych zasobów zawodowych i umiejętności rozłożenia zadań pracy adekwatnie do wymagań sytuacji opiekuńczej oraz własnego potencjału psychicznego i fizycznego w danym momencie, praca z własnymi rezerwami. Zrealizowanie tego działania poprawi, jakość życia i aktywność wolontariuszy seniorów. Zorganizujemy warsztaty miedzy innym z:

  • Psychologii w pracy z osobami starszymi – W ramach zajęć z psychologiem uczestnicy projektu zdobędą wiedzę jak radzić sobie w sytuacjach stresowych podczas kontaktów z osobami starszymi.
  • Pedagogiki pracy z osobami starszymi – W ramach tych zajęć chcemy, aby uczestnicy umiejętnie potrafili ocenić warunki życia seniora i udzielili wsparcia w zaspokajaniu potrzeb podopiecznego w tym zakresie, a jednocześnie chcemy, aby stanowili emocjonalne wsparcie osoby starszej i jej rodziny.
  • Nordic walking – Zdajemy sobie także sprawę, że edukacja zdrowotna, w tym aktywność fizyczna jest istotnym i nierozłącznym elementem aktywizowania osób starszych. Ponadto chcemy takie zajęcia przeprowadzić również, dlatego, ze niektóre starsze osoby nie wiedzą dokładnie jak prawidłowo chodzić z kijkami do Nordic Walking, jak odpowiednio je dobrać do wzrostu i jaki sprzęt w rozsądnej cenie kupić.
  • Warsztaty relaksacyjne – Stres i napięcie może towarzyszyć osobom w każdym wieku. Wprowadzenie do codziennej rutyny ćwiczeń relaksacyjnych pozwoli zachować spokój ducha, poprawi samopoczucie i doda pewności siebie każdemu seniorowi.
  • Spotkania szkoleniowe z policjantem – W ramach szkoleń chcemy uwrażliwić seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa, będziemy chcieli przekazywać informacje jak postępować w przypadku zagrożenia.
  • Poradnictwo prawne – W ramach prowadzonych spotkań poruszana będzie m.in. tematyka nieuczciwych praktyk, technik manipulacyjnych stosowanych przez nieuczciwych przedsiębiorców na różnego rodzaju spotkaniach sprzedażowych ( w tym organizowane wyjazdy itp.), prezentacjach, pokazach, którzy bazując na uczciwości, ufności, otwartości i szczerości osób starszych w sposób cyniczny naciągają seniorów na zakup zbędnych produktów czy usług. Seniorzy będą mogli skorzystać z porad prawnych i porozmawiać indywidualnie z prawnikiem na tematy ich nurtujące. 
  • W ramach naszych działań będą również świadczone usługi pomocowe przez wolontariuszy. W ramach naszego działania będziemy świadczyć opiekę nad osobami starszymi niesamodzielnymi w ich domach. Kolejnym działaniem w ramach realizacji projektu są usługi świadczone w Telefonie zaufania. Telefon zaufania jest szczególnie adresowany do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia. Ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą. Telefon zaufania dla osób starszych ma przynieść seniorom wsparcie. Po drugiej stronie słuchawki na seniorów czekają doświadczeni fachowcy. Z uwagą i troską wysłuchają każdego. Pomogą poszukać rozwiązań w problemach, wesprą w trudnych momentach.
  • Planowane są również spotkania i wyjazdy integracyjne dla seniorów biorących udział w projekcie. 

Przez realizację działań w projekcie zwiększy się aktywność społeczna seniorów, a większa aktywność społeczna to rozwój osobisty, w tym umiejętności miękkich, a zwłaszcza komunikatywności oraz pracy w zespole, jak i kształtowania indywidualnych predyspozycji, np. uwalniania pokładów kreatywności; kształtowanie pozytywnych cech charakteru, w tym zaradności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności; efektywne wykorzystywania wolnego czasu, własnych umiejętności i doświadczeń; odkrywania swojego potencjału i nowych możliwości; zwiększanie osobistej motywacji, podnoszenie poziomu samooceny i pewności siebie; możliwość poznania nowych ludzi i przyjaciół, a więc przeciwdziałanie izolacji, marginalizacji, osamotnieniu oraz popadania w stany lękowe itd. Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby obywateli (nie tylko seniorów) angażujących się w działania świadczenia pomocy osobo starszym i niesamodzielnym, inicjatywy lokalne oraz wzmocnienia kompetencji społecznych mieszkańców regionu, co będzie miało przełożenie na większą aktywność społeczną tych osób w przyszłości.

Rezultaty projektu będą trwałe, ponieważ m.in. wiedza i umiejętności nabyte przez seniorów – uczestników i wolontariuszy projektu będą wykorzystywane do podejmowania kolejnych podobnych lub innych działań na rzecz seniorów również po zakończeniu projektu. Ponadto nasza organizacja chce promować podobne działania na terenie całej diecezji. Projekt znacznie wzmocni potencjał naszej organizacji, dzięki realizacji działań projektowych, dzięki czemu zyska nowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych i w zarządzaniu projektowym, pozyska nowych wolontariuszy i nieformalnych partnerów publicznych i społecznych wspierających ją. Poprzez realizację zaplanowanych w projekcie działań społeczeństwo lokalne niebędące bezpośrednimi odbiorcami zadania zaangażuje się również w realizację projektu.

Projekt nie tylko zaktywizuje uczestników projektu, ale także pozwoli im realizować własne pasje, uzmysłowi najbliższym konieczność aktywnego życia osoby starszej i wspierania jej, pozwoli zdobyć nowe, przydatne umiejętności oraz nawiązać kontakty i pozytywne relacje wewnątrzpokoleniowe. Po zakończeniu projektu uczestnicy będą dzielili się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas prowadzonych zajęć i warsztatów. Pomiędzy uczestnikami projektu nastąpi poprawa i zmiana postaw społecznych, nawiążą się bliższe kontakty i lepsze rozumienie potrzeb innych. 

Projekt ma duży potencjał kontynuacji, ponieważ obserwowane zmiany demograficzne pokazują stale zwiększającą się populację ludzi w podeszłym i sędziwym wieku oraz wskazują na konieczność kontynuacji podejmowanych przez oferenta działań ukierunkowanych na zwiększenie aktywności opiekuńczej seniorów 60 + i ich zaradności osobistej.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Caritas Diecezji Radomskiej

ul. Kościelna 5
26 – 604 Radom

tel. +48 3652929

Skip to content