Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ – poprzez głęboką modernizację energetyczna budynku wraz z wymianą źródła ciepła oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Cele projektu:

Cel główny stanowi osiągniecie zwiększonej efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Miasta Radomia do 2018 roku. Do celów szczegółowych należą:

  1. niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła w budynkach
  2. lepsze wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym z zakresu energetyki opartej na źródłach odnawialnych
  3. szersza promocja społeczeństwa w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii jako wzorzec świadomej dbałości o środowisko, w tym użytkowników budynków.

Cele projektu wpisują się w cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020 jakim jest przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację.

Planowane efekty:

Głębokie działania termomodernizacyjne dotyczą dawnego budynku kościelnego zaadoptowanego na działalność charytatywną Caritas Diecezji Radomskiej. Grupę docelową stanowią odbiorcy usług społeczno-socjalnych Caritas Diecezji Radomskiej, pracownicy sektora pomocy społecznej, mieszkańcy regionu, w tym Radomia i okolic oraz lokalne władze.

Uzyskanie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Caritas planuje się poprzez

kompleksowe prace termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego:

  1. termomodernizację ścian, stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej)
  2. modernizację kotłowni i zmianę sposobu ogrzewania (zastosowanie pomp ciepła)
  3. zastosowanie ogniw fotowoltaicznych
  4. modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
  5. modernizacja oświetlenia

 

Całkowita wartość projektu: 1 455 761,21 zł

 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 091 415,40 zł

 

Skip to content