Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Został on uruchomiony w związku ze stanem epidemii w Polsce, spowodowanym przez COVID-19. Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (moduł III) ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
O wsparcie mogą ubiegać się:
• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
• podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe;
• uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
• pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
• pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
• osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
• dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
Do korzystania z dofinansowań ze środków PFRON zawsze upoważnione są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS.
Wniosek można złożyć:
• elektronicznie poprzez system SOW – sposób rekomendowany przez PFRON
• osobiście w instytucji wybranej przez powiat – prawdopodobnie będą to miejscowe centra pomocy rodzinie. Wcześniej należy się upewnić tam telefonicznie jak i kiedy można złożyć dokumenty
• pocztą tradycyjną – wniosek należy uprzednio pobrać ze strony PFRON
• pocztą elektroniczną (należy uprzednio dowiedzieć się telefonicznie na jaki adres mailowy można przesłać formularz wniosku).
Wniosek o świadczenie powinna złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun. W imieniu osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wniosek składają opiekunowie prawni.
Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Świadczenie nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Środki ze świadczenia powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utratą zajęć w placówce, zorganizowanych w warunkach domowych. Nie trzeba jednak dokumentować np. paragonami czy fakturami tych wydatków.
Świadczenie powinniśmy otrzymać do 10 dni po podjęciu decyzji przez centra pomocy rodzinie.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, wszyscy skorzystali z proponowanego dofinansowania z dużą pomocą pracowników Warsztatów. Pracownicy służyli pomocą w wypełnianiu wniosków uczestnikom i ich rodzicom/opiekunom, jak również w dostarczeniu wniosków do PCPR w Radomiu.

Źródło: WTZ

Skip to content