Celem głównym zakładanego zadania jest prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. W trudnym czasie obejmującym okres pandemii osoby bezdomne stały się bardziej zamknięte w sobie i odizolowane od społeczeństwa. Bez dochodów,   z problemami dostania się do placówek, skorzystają z pomocy w formie gorącego posiłku, noclegu, kąpieli, suchego prowiantu. Osoby pozostające w placówce będą mogły skorzystać z pomocy terapeuty , doradcy zawodowego, prawnika. Ponadto uczestnicy zajęć dowiedzą się jak korzystać z komputera, Internetu, nauczą się pisania dokumentów aplikacyjnych. 

Działania pomocowe realizowane są również po za terenem placówki. Streetworkerzy współpracują z placówką w ramach zadania poprzez  :

  • niesieniem informacji potrzebującym o tym w jaki sposób dostać się do placówki i jakie korzyści płyną z korzystania z pomocy instytucjonalnej ,
  • wydawanie kartek na obiady oraz suchego prowiantu osobom pozostającym na ulicy,
  • warsztatami higieny w terenie zakończonymi kąpielą w reżimie sanitarnym na terenie placówki.

Aktywizacja osób w kryzysie bezdomności przebywających w Schronisku i Noclegowni obejmuje :

  • Zajęcia z doradcą zawodowym
  • Zajęcia z tworzenia dokumentów aplikacyjnych
  • Zajęcia z podstaw obsługi komputera i Internetu.
  • Spotkania z terapeutą
  • Porady prawne, które pomogą uregulować sprawy osób przebywających w placówce
Skip to content