Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianie uległa nazwa dotychczasowego Katolickiego Ośrodka Adopcyjno ? Opiekuńczego przy Caritas Diecezji Radomskiej na Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji oraz zakres realizowanych przez Ośrodek zadań. Zgodnie bowiem z art. 154 ust. 1 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. do wyłącznej kompetencji ośrodków adopcyjnych należy prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Kościelnej 5 działa na podstawie umowy nr 2/2014 zawartej z Województwem Mazowieckim, o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego przez podmiot niepubliczny. Zadanie w całości finansowane jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

OGŁOSZENIE
Od 20 lutego 2014 Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej rozpoczyna kolejne szkolenie dla kandydatów na przyszłych rodziców adopcyjnych. Tak jak w poprzednich latach, uczestnicy pracować będą według programu PRIDE.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej
Katolicki Ośrodek Adopcyjny został powołany dekretem biskupa radomskiego Jana Chrapka, dnia 8 września 2001 roku. Podstawową ideą działania Ośrodka jest wspieranie naturalnego prawa dziecka do godnego życia i posiadania rodziny w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego. Cele te realizowane są poprzez działalność wspierającą rodzinę naturalną dziecka, jak również przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych na rzecz sierot społecznych, które przebywająw placówkach lub w opiece zastępczej.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny zatrudnia obecnie pięć osób. Nasza placówka przygotowuje kandydatów do przysposobienia dziecka.

W 2012 roku KOA przyjął czterdzieści sześć rodzin zainteresowanych adopcją, dziewiętnaście rodzin z tej grupy zakończyło szklenie kwalifikacją do tworzenia rodziny adopcyjnej. Nasz Ośrodek prowadził w minionym roku trzydzieści cztery sprawy adopcyjne. W rodzinach tych znalazło swój bezpieczny dom czterdzieścioro dwoje dzieci. Przygotowanie kandydatów odbywa się w oparciu o program PRIDE, przy realizacji którego ośrodek współpracuje z Towarzystwem NASZ DOM w Warszawie.

Każdego roku do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego zgłasza się kilkanaście rodzin potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Z prowadzonego w Ośrodku poradnictwa, korzysta rocznie kilkaset osób, usiłując w ten sposób poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, często powstałymi w wyniku uzależnień, bezradności czy choroby. Wszystkim tym osobom Ośrodek daje wsparcie emocjonalne, udziela porad, konsultacji lub w razie potrzeby prowadzi terapie psychologiczne. Do Ośrodka zgłaszają się matki spodziewające się dziecka, znajdujące się w trudnej sytuacji, osoby borykające się z problemem przemocy w rodzinie, nałogami, czy niezaradne życiowo. Dla bardzo wielu osób Ośrodek jest pierwszym miejscem, gdzie spotykają się ze zrozumieniem, konkretną pomocą, czy gestem życzliwości.

W swojej pracy kierujemy się Społeczną Nauką Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia nienarodzonych. Udzielamy pomocy wszystkim potrzebującym bez względu na ich poglądy, wyznanie, kolor skóry, przekonania polityczne, czy religię.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny zaprasza:
kontakt osobisty: Caritas ul. Kościelna 5 w Radomiu
kontakt telefoniczny: 48/ 385 15 34

Godziny pracy:
Poniedziałki, wtorki, środy 8.00-18.00
Czwartki, piątki 8.00-16.00

Rodziny adopcyjne lub przyszli rodzice adopcyjni zainteresowani lub zaniepokojeni nie wyjaśnionym dla siebie tematem mają możliwość odbycia spotkań i rozmów z pedagogiem i psychologiem Ośrodka.

Skip to content